แอปพลิเคชันขายและจำลองรองเท้าโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน

Last modified: June 15, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
แอปพลิเคชันขายและจำลองรองเท้าโดยใช้เทคโนโลยีความจริง
Shoes Purchasing Application with Augmented Reality
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอดิศักดิ์ มุขมนตรี 5804800058, นายภูมิศักดิ์ ภุมรินทร์ 5804800071
Mr. Adisak  Mookmontree  5804800058, Mr. Phumsak Phummarin 5804800071
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วีนา โชติช่วง
Miss Veena  Chotchuang
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

อดิศักดิ์ มุขมนตรี และภูมิศักดิ์ ภุมรินทร์. (2561). แอปพลิเคชันขายและจำลองรองเท้าโดยใช้เทคโนโลยีความจริง. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จุดประสงค์ของปริญญานิพนธ์นี้เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันขายและจำลองรองเท้า โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality(AR) เข้ามาช่วยในการพัฒนา ผู้ใช้สามารถเห็นรองเท้าที่ต้องการได้ในรูปแบบเสมือนจริงผ่านทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยวัตถุประสงค์หลักคือการนำเสนอสินค้าในรูปแบบของวัตถุสามมิติ 180 องศา เพื่อให้ผู้ใช้ได้เห็นสินค้าในรูปแบบใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุด ผู้ใช้สามารถหมุน ย่อ ขยาย สินค้าได้ ในการทำงานแอปพลิเคชันจะทำการเปิดกล้องเพื่อสแกนพื้นที่จริงที่เป็นผิวเรียบเพื่อให้ AR จับพื้นผิวได้ จากนั้นผู้ใช้ทำการกดที่หน้าจอ โมเดลจำลองรองเท้าจะปรากฏขึ้น ทั้งนี้ระบบได้มีการพัฒนาในส่วนของ Font-end แอปพลิเคชันด้วย Android studio และในส่วนของ Back-end มีการใช้ภาษา  PHP, Angular Framework และมีระบบการจัดการฐานข้อมูลพัฒนาด้วย MySQL นอกจากนี้ เครื่องมือที่ใช้พัฒนาอื่นๆ ได้แก่ Visual studio code, Atom, Postman, Bootstrap เป็นต้น เมื่อระบบพัฒนาเสร็จสิ้นได้นำเอาระบบไปใช้เพื่อทดสอบการทำงานในส่วนต่างๆ รวมถึงฟังก์ชัน AR การสั่งซื้อและชำระเงินผ่าน PayPal ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในการเลือกซื้อรองเท้าและสามารถเห็นรองเท้าในรูปแบบจำลองได้อย่างสมจริง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: เทคโนโลยีเสมือนจริง, รองเท้า, แอนดรอยด์, การซื้อขาย


Abstract

Purpose of this thesis is to develop an shoes purchasing application and simulate product by augmented reality technology. User can see their selected product in augmented reality view via android operating system smartphone. Main objective is to present the product in form of 180 degrees 3D model, which is user can see product similar to the real one. User can rotate, increase size and decrease size of 3D model. In working process, Application will use camera to scan for plane surface. Then user can tap the screen. The 3D model will appear right where they tap. In develop process, Front-end part develop by Android studio. In back-end part, languages been used to develop are PHP and Angular Framework. It has database management system develop by MySQL. In addition, there are other tools been used such as Visual studio code, Atom, Postman and Bootstrap. When application is finished, it’s been tested in fully function. Including augmented reality, purchasing and checkout with PayPal. The result is user satisfied. Customers get comfortable in purchasing process and they can see efficiency simulate product.

Keywords:  augmented reality, 3D model, shoes.


  แอปพลิเคชันขายและจำลองรองเท้าโดยใช้เทคโนโลยีความจริง | Shoes Purchasing Application With Augmented Reality

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 581
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print