แอปพลิเคชันร้านเฟอร์นิเจอร์เสมือนจริง กรณีศึกษาร้านบางปลาเฟอร์นิเจอร์

Last modified: June 15, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
แอปพลิเคชันร้านเฟอร์นิเจอร์เสมือนจริง กรณีศึกษาร้านบางปลาเฟอร์นิเจอร์
Virtual furniture application  Case study of Bang Pla Furniture shop
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอนุชศรา สมยอง 5804800018, นางสาวณัฐถาภรณ์ ภมรานนท์ 5804800020
Miss Anootsara Somyong 5804800018, Miss Natthaporn Pamaranon 5804800020
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วีนา โชติช่วง
Miss Veena Chotchuang
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

อนุชศรา  สมยอง และณัฐถาภรณ์ ภมรานนท์. (2561). แอปพลิเคชันร้านเฟอร์นิเจอร์เสมือนจริง  กรณีศึกษาร้านบางปลาเฟอร์นิเจอร์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


 บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ของลูกค้า ได้แก่ การไม่สะดวกออกมาจากบ้านเพื่อเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ด้วยตนเอง การที่ลูกค้าเสียเวลาในการตัดสินใจเลือกนาน เพราะเฟอร์นิเจอร์มีหลายแบบหลายขนาด บางครั้งเลือกเฟอร์นิเจอร์แล้วไม่สอดคล้องกับสัดส่วน และพื้นที่ของเครื่องเรือนอื่นๆภายในอาคารสถานที่ที่ต้องการ ซึ่งเกิดจากการที่ไม่สามารถนำเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการ ไปวางและทดลองใช้ในสถานที่จริงได้ ด้วยเหตุนี้จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันเฟอร์นิเจอร์เสมือนจริง กรณีศึกษาร้านบางปลาเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality(AR) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ใช้ Smart Phone ในระบบปฏิบัติการ Android ที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการตกแต่งบ้าน บริษัทและสถานที่ต่างๆโดยการจำลองวัตถุก่อนที่จะตกแต่งจริงผ่านแอปพลิเคชัน เป็นการเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้ประกอบด้วยโปรแกรมแสดงภาพวัตถุสามมิติโดยการสแกนพื้นที่จริง เพื่อแสดงผลเฟอร์นิเจอร์จำลอง ในโปรแกรม สามารถย้าย หมุน และยังสามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบต่างๆได้ ทั้งนี้ ระบบได้มีการพัฒนาด้วยภาษา Java , PHP และ Anglar มีการจัดการฐานข้อมูลด้วย MySql เมื่อระบบพัฒนาเสร็จลง ได้มีการนำระบบไปทดลองใช้งานที่ร้านบางปลา เฟอร์นิเจอร์ โดยให้ลูกค้าทำการสั่งจองเฟอร์นิเจอร์ผ่านทางระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ซึ่งผลลัพธ์เป็นที่พึงพอใจของลูกค้ามากเพราะลูกค้าได้รับความสะดวกและได้สินค้าตรงตามความต้องการ ส่วนทางด้านเจ้าของร้านก็พึงพอใจในระบบเช่นกัน เนื่องจากระบบทำให้ยอดการขายเพิ่มขึ้นส่งผลให้ระบบการทำงานของทางร้านบางปลา เฟอร์นิเจอร์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: ระบบเสมือนจริง, ระบบการจอง, ร้านบางปลาเฟอร์นิเจอร์


Abstract

This thesis was developed to solve customer’s purchasing problem, such as customer going to the store, customer takes a lot of time to make a decision because there are many design, and sometimes furniture dosen’t fit in the house, which happens when they can not test the furniture. Therefore, we developed furniture augmented reality system for Bang Pla furniture store case study by using augmented reality technology. This is another way for android smartphone user. The main objective is to create customer convenience with decorating a house, office or other place by simulating furniture before testing the real furniture via an application. It makes customer convenient with a 3D furniture program that scans the real place and displays the 3D Model on a smartphone screen. Customers can move or rotate and choose other design. In the developed process, Java, PHP, and Angular language had been used. It’s database management by MySql. When this system was done, we tested it at Bang Pla furniture store where customers purchase furniture from an application. Result showed the customers were satisfied because they had a convenient process and right furniture design they wanted. And the owner was also satisfied in the application as well, due to the application helping make more sales and is efficient to Bang Pla furniture store.

Keywords: furniture, 3D Model, Bang Pla furniture store


แอปพลิเคชันร้านเฟอร์นิเจอร์เสมือนจริง  กรณีศึกษาร้านบางปลาเฟอร์นิเจอร์ / Virtual furniture application  Case study of Bang Pla Furniture shop

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 444
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print