ระบบซอฟสตาร์ท มอเตอร์

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบซอฟสตาร์ท มอเตอร์
Soft Start Motor System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายนครินทร์ ผางเมือง,  Miss Soysuda Manivong
Mr. Nakarin Pangmueng,  Miss Soysuda Manivong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ. ดร.ยงยุทธ นาราษฎร์
Asst. Prof. Dr. Yongyuth Naras
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

นครินทร์ ผางเมือง, & Soysuda Manivong. (2563). ระบบซอฟสตาร์ท มอเตอร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Pangmueng N., & Manivong S. (2020). Soft start motor system. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

     โครงงานสหกิจศึกษานี้ นำเสนอการตรวจสอบระบบควบคุมมอเตอร์แบบซอฟสตาร์ท ซึ่งออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับบริษัท ซีทีเอ เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด ในระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 03 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยได้รับมอบหมายเป็นผู้ช่วยวิศวกรตรวจสอบระบบการควบคุมมอเตอร์แบบซอฟสตาร์ท และนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาความเสียหายของระบบ พร้อมทั้งหาวิธีแก้ปัญหา และจัดเป็นรูปเหล่มรายงานเพื่อส่งให้บริษัท

คำสำคัญ: ควบคุมมอเตอร์, ซอฟสตาร์ท, ความเสียหายของระบบ


Abstract

This cooperative education project Offers a soft start motor control system check. which issued the cooperative education of the Department of Electrical Engineering Siam University with CTA Engineering Co., Ltd. during 24 May 2021 to 03 September 2021 as an assistant engineer to inspect the Soft start motor control system start and bring the data to analyze for system damage and find a solution to the problem and arranged in the form of a report to be sent to the company

Keywords:  Motor Control, Soft Start, System Damage.


ระบบซอฟสตาร์ท มอเตอร์ | Inspection of a Soft Start Motor Control System

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 133
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print