เครื่องวัดความชื้นในดิน

Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
เครื่องวัดความชื้นในดิน
Soil Moisture Meter
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ภัคพงษ์ อุบลเลิศ, นาย โชคชัย ลิ้มประเสริฐ
Mr. Phakknpong Ubonlert 6103200002, Mr. Chokchai Limprnsert 6103200015
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ.ดร.ทัศนัย พลอยสุวรรณ
Asst. Prof. Dr. Tuchsanai Ploysuwan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/Citation

ภัคพงษ์ อุบลเลิศ และ โชคชัย ลิ้มประเสริฐ. (2562). การออกแบบเครื่องวัดความชื้นในดิน. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Ubonlert P. & Limprnsert C. (2019). Soil moisture meter. (Project). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับความชื้นในดินกันมากขึ้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงไปของสภาวะโลก ซึ่งความชื้นในดินเปลี่ยนทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบการผลิตที่ต้องการรักษาความชื้นในคินเอาไว้ ทั้งในทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โครงงานนี้จึงนำเสนอการสร้างเครื่องมือวัคความชื้นในดินที่มีราคาถูก และมีประสิทธิภาพใกล้เดียงกับเครื่องมือวัดความขึ้นในดินที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดที่มีราคาแพงมาใช้ใด้ ซึ่งหวังว่าโครงงานนี้จะสามารถทำประโยชน์แก่ผู้นำไปใช้ หรือศึกษาวิจัยปรับปรุงได้ในภายหลัง

คำสำคัญ : Arduino, NodeMCU, เครื่องวัดความชื้นในดิน


Abstract

There are more studies and research on soil moisture due to the change of global conditions. It was found that the change in soil moisture change in soil moisture affects production systems that need to maintain soil moisture in both agriculture and industry. This project proposed the construction of a soil moisture meter that was inexpensive and had similar performance to the more expensive, commercially available soil moisture meter. Hopefully this project will benefit users, help study and research for future improvements.

Keywords:  Arduino, Node MCU, soil moisture.


เครื่องวัดความชื้นในดิน|Soil Moisture Meter

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม|Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 3774
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print