การออกแบบและสร้างชุดลองการควบคุมมอเตอร์ 3 เฟสด้วยแมกเนติคอนแทคเตอร์และพีแอลซี

Last modified: September 30, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
การออกแบบและสร้างชุดลองการควบคุมมอเตอร์ 3 เฟสด้วยแมกเนติคอนแทคเตอร์และพีแอลซี
Design and Construction of 3 Phase Motor Control Experiment Set with Magnetic Contactor and PLC
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสุรศักดิ์ คำภู 6103200001, นายสถาพร สรรพมุข 6103200004, นายสุเมธ ทองมี 6103200010, นายภาณุเดช เทียนคำ 6103220001
Mr. Surasak Kompoo 6103200001, Mr. Sathaporn Sabpamuk 6103200004, Mr. Sumeth Thongmee 6103200010, Mr. Panudet Theankham 6103220001
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข   สว่างกล้า
Acting Sub Lt. Santisuk   Sawangkla
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง/citation

สุรศักดิ์ คำภู, สถาพร สรรพมุข, สุเมธ ทองมี และ ภาณุเดช เทียนคำ. (2563). การออกแบบและสร้างชุดลองการควบคุมมอเตอร์ 3 เฟสด้วยแมกเนติคอนแทคเตอร์และพีแอลซี. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Kompoo S., Sabpamuk S., Thongmee S. & Theankham P. (2020). Design and construction of 3 phase motor control experiment set with magnetic contactor and PLC. (Project). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

     บทความนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์สามเฟสด้วยแมกเนติคคอนแทคเตอร์ชุดทดลองนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์พื้นฐานที่จําเป็นต่อการควบคุมมอเตอร์ อาทิเช่น เซอร์กิตเบรกเกอร์ แมกเนติคคอนแทคเตอร์ โอเวอร์โหลด รีเลย์ ไทม์เมอร์ ฟิวส์ สวิตช์ปุ่มกด และหลอดไฟแสดงสถานะ  รวมถึงจุดต่อเอาท์พุตรับคำสั่งจาก PLC ชุดทดลองนี้ได้ถูกจัดทําขึ้นมาให้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในวิชาที่เกี่ยวข้องและสามารถใช้งานได้อย่างมีประโยชน์ในห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: การควบคุมมอเตอร์, แมกเนติคคอนแทคเตอร์, พีแอลซี


Abstract

This study presented the design and construction of an experiment set for the control of three phase induction motor using magnetic contactor and PLC. This experimentel set included basic devices necessary for the control of motors, such as circuit breakers and magnetic contactors, overload protection circuits, timer relays, push-button switches, fuses and pilot lamps. This work included the output connection point and to receive the command from the PLC. This experimental kit has been prepared as a teaching material to students in relevant subjects and can be used effectively in the laboratory.

Keywords:  Motor control, Magnetic Contactor, PLC.


การออกแบบและสร้างชุดลองการควบคุมมอเตอร์ 3 เฟสด้วยแมกเนติคอนแทคเตอร์และพีแอลซี| Design and Construction of 3 Phase Motor Control Experimental Set with Magnetic and PLC  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 3785
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print