การพัฒนาเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

Last modified: September 21, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
การพัฒนาเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
Development of a Coffee Bean Roast Machine by Microcontroller
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ไชยเชษฐ์ กรีบาง 6103200005, นาย พีระพงษ์ วงดารา 6103200012
Mr. Chaiyachet Kreebang 6103200005, Mr. Prerapong Wongdara 6103200012
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาวัลย์  นาคทรัพย์
Asst.Prof. Wipavan Narksarp
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง/citation

ไชยเชษฐ์ กรีบาง และ พีระพงษ์ วงดารา. (2563). การพัฒนาเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Kreebang C. & Wongdara P. (2020). Development of a coffee bean roast machine by microcontroller. (Project). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้นำเสนอการพัฒนาเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นการออกแบบโดยการนำเอาเครื่องเตาอบไฟฟ้ามาดัดแปลงให้เป็นเครื่องคั่วกาแฟแบบอัตโนมัติ โดยตัวเครื่องคั่วจะมีขนาดเท่ากับ (กว้างxยาวxสูง) 51.5×31.8×36.8 เซนติเมตร ข้างในตู้เตาอบไฟฟ้าประกอบด้วย ที่ใส่ตะแกรงแตนเลสเตาอบเมล็ดกาแฟเอาไว้ทำการคั่วกาแฟ ที่มีขนาดเท่ากับ (22cm X 11.7cm ) มีเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเข็มไว้ตรวจสอบอุณหภูมิโดยใส่ไว้ข้างในเครื่องเตาอบไฟฟ้าขณะทำการคั่ว มีพัดลมภายในตัวเครื่องเพื่อทำการกระจายความร้อนให้ทั่วถึง และมีหลอดไฟแอลอีดีเพื่อให้มองเห็นสีของเมล็ดกาแฟได้ง่ายขึ้น ส่วนการให้ความร้อนภายในเครื่องจะมีลวดทำความร้อน 6 เส้น ด้านบนและล่างด้านละ 3 เส้น  เมื่อมีการทำงานของเครื่องตะแกรงสแตนเลสหมุนรอบเป็นวงกลม ซึ่งมอเตอร์มีขนาดความเร็วรอบ 10 รอบ/นาที จากผลการทดสอบพบว่า สามารถคั่วกาแฟได้ตามความต้องการ นั่นคือ คั่วอ่อน คั่วกลาง และคั่วเข้ม โดยใช้เมล็ดกาแฟปริมาณ 250 กรัม ที่เวลา 20.30 , 26.30 , 30.30 นาที ตามลำดับ ที่อุณหภูมิ 230 องศาเซลเซียส

คำสำคัญ: เครื่องคั่วกาแฟ, ไมโครคอนโทรลเลอร์, เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเข็ม


Abstract

This project presented the development of a coffee bean roast machine by microcontroller. It was designed by taking an electric oven which was converted into an automatic coffee roaster. The roaster was the same size as (width x length x height) 51.5×31.8×36.8 cm inside the electric oven cabinet and consisted of stainless-steel wire racks for roasting coffee beans. The size was equal to (22cm X 11.7cm), and there was an analog temperature sensor to check the temperature values inside the electric oven while roasting. There was also a fan inside the unit to distribute heat throughout, and an LED lamp to clearly see the color of the beans. It was composed of 6 heating wires on top and bottom, equal to 3 wires. The synchronous motor had a speed of 10 rev/min. The test results found that coffee can be roasted according to the requirements, light, medium and dark roasts, using 250 grams of coffee beans at 20.30, 26.30, 30.30 minutes, respectively, at a temperature of 230 degrees Celsius.

Keywords: Coffee Bean Roast Machine, Microcontroller, Analog Temperate Sensor.


การพัฒนาเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ | Development of a Coffee Bean Roast Machine by Microcontroller

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1962
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print