การจัดกิจกรรมพิเศษ กรณีศึกษากิจกรรมการบรรยายพิเศษ เชิงเสวนา หัวข้อ “ สื่อมวลชนไทยในยุค Thailand 4.0” มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ปี พ.ศ. 2561

Last modified: June 23, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดกิจกรรมพิเศษ กรณีศึกษากิจกรรมการบรรยายพิเศษ เชิงเสวนา หัวข้อ “ สื่อมวลชนไทยในยุค Thailand 4.0” มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ปี พ.ศ. 2561
Special events a case study of “Thai Mass Media in Thailand 4.0” Seminar on Kasem Bundit University Development Campus, 2018
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสุนทรพจน์ จิตตวรากูล
Mr.Soontonrapoj Jittawarakool
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
Mr.Ekkasit Auychaiwat
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
การโฆษณา
Advertising
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

สุนทรพจน์ จิตตวรากูล. (2560). การจัดกิจกรรมพิเศษ กรณีศึกษากิจกรรมการบรรยายพิเศษเชิง เสวนา หัวข้อ “ สื่อมวลชนไทยในยุค Thailand 4.0” มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ปี พ.ศ. 2561. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง “การจัดกิจกรรมพิเศษ กรณีศึกษากิจกรรมการบรรยายพิเศษ เชิงเสวนา หัวข้อ “ สื่อมวลชนไทยในยุค Thailand 4.0” มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ปี พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การสร้างงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษ และเพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตงานโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนการโฆษณา ขั้นตอนการบรีฟงาน การคิดงานและผลิตงานของหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 13 หลักสูตร และระดับปริญญาตรี เปิดสอน รวม 10 คณะ กับ 1 สถาบัน และระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 หลักสูตร โดยมีหลักการ/เป้าหมายพื้นฐาน 3 ประการ ที่เน้นความมี คุณค่า คุณธรรม และคุณประโยชน์

ผลจากการศึกษาและสิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติงานนั้น ทำให้ได้ประโยชน์และประสบการณ์การสร้างงานเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ รวมถึงขั้นตอนการผลิตงานโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมพิเศษของหลักสูตรฯ

 

คำสำคัญ: จัดกิจกรรมพิเศษ, การผลิตผลงาน


Abstract

This study investigates the arrangement of special activity on Thailand 4.0 at Kasembandit University. It has objective to study the working process and production of advertising media, which consist of briefing, production, and initiative works at Kasembandit University, Department of Communication Arts.
The study found that the arrangement of this activity is helpful in providing more knowledge concerning the mass media in Thailand 4.0. This include, on enhancement of knowledge in the media production process.

 

Keywords:  Special Events, Production.


การจัดกิจกรรมพิเศษ กรณีศึกษากิจกรรมการบรรยายพิเศษ เชิงเสวนา หัวข้อ “ สื่อมวลชนไทยในยุค Thailand 4.0” มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ปี พ.ศ. 2561 / Special events a case study of “Thai Mass Media in Thailand 4.0” Seminar on Kasem Bundit University Development Campus, 2018

Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 261
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles