Tags: Advertising 2017
ขั้นตอนการเขียนข้อความโฆษณากรณีศึกษาเว็บไซต์คอร์สเรียน ออนไลน์ผ่านสื่อออนไลน์ ของบริษัท Ovia Three ใน พ.ศ. 2561

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง “ขั้นตอนการเขียนข้อความโฆษณากรณีศึกษาเว็บไซต์คอร์สเรียนออนไลน์ผ่านสื่อออนไลน์ ของบริษัท Ovia Three ใน พ.ศ. 2561”