การถ่ายวีดีโอเพื่อโฆษณาการบริการผ่านสื่อออนไลน์ของโรงแรม Cinnamon Residence เพื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์

Last modified: March 11, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การถ่ายวีดีโอเพื่อโฆษณาการบริการผ่านสื่อออนไลน์ของโรงแรม Cinnamon Residence ปี 2562
Making a video and video editing to Adverting Through Online Media
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายพีรพัฒน์ มหารมย์
Mr. Peerapat Maharom
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
Mr. Ekkasit Auychaiwat
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
การโฆษณา
Advertising
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

พีรพัฒน์ มหารมย์. (2562). การถ่ายวีดีโอเพื่อโฆษณาการบริการผ่านสื่อออนไลน์ของโรงแรม Cinnamon Residence ปี 2562. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง “การถ่ายวีดีโอเพื่อโฆษณาการบริการผ่านสื่อออนไลน์ของโรงแรม Cinnamon Residence เพื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์” มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาการถ่ายวีดีโอเพื่อโฆษณาการบริการของโรงแรม KLUB HOTEL ผ่านสื่อออนไลน์ 2) ศึกษากระบวนการตัดต่อวีดีโอโฆษณา การบริการของโรงแรม KLUB. HOTEL ผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงการประสานงานต่างๆ จากการปฏิบัติงานจริง ให้เกิดความพัฒนาการทำงานในอนาคตได้
ผู้ จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในโรงแรม Cinnamon Residence ตำแหน่งGRAPHIC DESIGN โดยมีหน้าที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการ การถ่ายวีดีโอและตัดต่อด้านงานบริการของโรงแรม โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ โดยปัญหาที่พบจากการถ่ายวีดิโอคือการประสานงานไปทางโรงแรม KLUB HOTEL มีความล่าช้า เนื่องจากมีลูกค้าใช้บริการเป็นจำนวนมากจึงทำให้เข้าไปถ่ายวีดีโอได้ยาก ส่วนการตัดต่อพบปัญหาเล็กน้อยในการตัดต่อ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้บุคคลที่ต้องการศึกษา การถ่ายวีดีโอ และ การตัดต่อ ทางด้านงานบริการนั้นเข้าใจมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: การถ่ายวีดีโอ บริการ โฆษณา


Abstract

This project was named “Making a Video and Video Editing to advertise through the Online Media” with the objectives: 1) to study how to make a video to advertise the service of KLUB HOTEL via online media; 2) to study the process of editing the advertisement service video of KLUB HOTEL, including coordinating from real work.
During my internship in Cinnamon Residence Hotel in graphics design department, my main responsibilities were to create a video and edit the video to advertise via online media. I also found problems when coordinating with KLUB HOTEL which caused delays because there were many customers inside and made it difficult to shoot the video.
This project will be useful for staff to understand how to make videos and editing videos to advertise through online media.

Keywords: Making a Video, Service, Advertising.


การถ่ายวีดีโอเพื่อโฆษณาการบริการผ่านสื่อออนไลน์ของโรงแรม Cinnamon Residence ปี 2562 communication-arts-advertising-2019-coop-Making a video and video editing to Adverting Through Online Media

Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 390
Previous: ขั้นตอนการเขียนคอนเทนต์เพื่อโปรโมทเว็ปไซต์และเพจของบริษัทมิตรมายา ปี พ.ศ. 2562
Next: การศึกษาขั้นตอนการประสานงานลูกค้าในตำแหน่ง Project Manager ของบริษัท เดอะ เว็บไฟลท์ จำกัด ปี พ.ศ.2562 กรณีศึกษาการประสานงาน บริษัท เดอะ เว็บไฟลท์ จำกัด
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles