การศึกษาขั้นตอนการประสานงานลูกค้าในตำแหน่ง Project Manager ของบริษัท เดอะ เว็บไฟลท์ จำกัด ปี พ.ศ.2562 กรณีศึกษาการประสานงาน บริษัท เดอะ เว็บไฟลท์ จำกัด

Last modified: March 11, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การศึกษาขั้นตอนการประสานงานลูกค้าในตำแหน่ง Project Manager ของบริษัท เดอะ เว็บไฟลท์ จำกัด ปี พ.ศ.2562 กรณีศึกษาการประสานงาน บริษัท เดอะ เว็บไฟลท์ จำกัด
Coordination Precess in the Project Manager Position at The Web Flight Company Limited.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวเจนจิรา สายเนตร
Ms. Jenjira Sainet
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
Mr. Ekkasit Auyshaiwat
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
การโฆษณา
Advertising
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

เจนจิรา สายเนตร. (2562). ขั้นตอนการประสานงานลูกค้าในตำแหน่ง Project Manager ของบริษัท เดอะ เว็บไฟลท์ จำกัด ปี พ.ศ.2562. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา เรื่อง “การศึกษาขั้นตอนการทำงานในตำแหน่งบริหารงานลูกค้าของบริษัท เดอะ เว็บไฟลท์ จำกัด” มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการประสานงานในตำแหน่ง Project Manager 2. เพื่อศึกษาขั้นตอนการทำงานและประสานงานภายในบริษัทเพื่อให้ได้การทำงานอย่างเป็นระบบภายในองค์กร
ซึ่งบริษัท เดอะ เว็บไฟลท์ จำกัด ได้ประกอบธุรกิจ Digital Agencyโฆษณาออนไลน์และผลิตสื่อออนไลน์ ทางผู้จัดทำนั้นได้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง Project Managerโดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท

จากการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษานั้นได้ประสบปัญหาในเรื่องของการทำงานภายในบริษัทเนื่องจากบุคลากรมีจำนวนลดน้อยลง จึงทำให้ตัวผู้ปฏิบัตินั้นต้องรับหน้าที่ในการทำงานที่หลายส่วนมากยิ่งขึ้น แต่ก็สามารถทำงานในสิ่งที่ได้รับมอบหมายนั้นได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานั้นเป็นเวลาทั้งสิ้น 16 สัปดาห์ ทำให้ได้เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนการทำงาน อีกทั้งยังได้ปฏิบัติงานตามสภาพสถานการณ์จริงและได้นำองค์ความรู้จากการศึกษามาบูรณาการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การทำงานในสถานประกอบการที่ได้มาฝึกปฏิบัติ ซึ่งเป็นการฝึกฝนและเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองอีกด้วย

คำสำคัญ: ประสานงาน, ลูกค้า


Abstract

This cooperative report is entitled “Coordination Process in the Project Manager Position”. The main objectives were to study the process of coordination and self-development in the project manager position and to study the work process and coordinate within the company to achieve systematic work within the organization

As an intern, student was working at The Web Flight Company Limited and assigned to work as Project Manager under the Department of Project Manager. During this internship, the student was assigned to work as an account executive and had responsibilities to contact and coordinate with customers and the company’s team members.

The results found the company’s employees caused difficulty of work and that the student had to work in a wide variety of functions to get all works accomplished. Throughout the project, the student could enhance more knowledge and skill for self-development.

Upon the completion of this cooperative program, the student had a chance to learn more about Working process / working according to the actual situation, solving the problem yourself And bring the knowledge from the study to integrate in order to benefit the work in the workplace Through this cooperative study, the student was able to practiced and learn skills to improve one’s potential, as well as developed various working skills, which are beneficially for future career profession.

Keywords: Coordinate, Customer.


รายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การศึกษาขั้นตอนการประสานงานลูกค้าในตำแหน่ง Project Manager ของบริษัท เดอะ เว็บไฟลท์ จำกัด ปี พ.ศ.2562
กรณีศึกษาการประสานงาน บริษัท เดอะ เว็บไฟลท์ จำกัด –  Coordination Precess in the Project Manager Position at The Web Flight Company Limited.

Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 226
Previous: การถ่ายวีดีโอเพื่อโฆษณาการบริการผ่านสื่อออนไลน์ของโรงแรม Cinnamon Residence เพื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์
Next: ขั้นตอนการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ ห้องอาหาร เฌอเอม ของ โรงแรมซินนาม่อน เรสซิเดนซ์ พ.ศ.2562
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles