ขั้นตอนการเขียนคอนเทนต์เพื่อโปรโมทเว็ปไซต์และเพจของบริษัทมิตรมายา ปี พ.ศ. 2562

Last modified: March 11, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการเขียนคอนเทนต์เพื่อโปรโมทเว็ปไซต์และเพจของบริษัทมิตรมายา ปี พ.ศ. 2562
The Procedure of Content Creation in Order to Promote Mitmaya’s Website and Page 2019
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววรัมพร  กิจพาณิชย์ 
Ms. Waramporn Kitpanit
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
Mr. Ekkasit Auychaiwat
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
การโฆษณา
Advertising
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

รัมพร กิจพาณิชย์. (2562). ขั้นตอนการเขียนคอนเทนต์เพื่อโปรโมทเว็ปไซต์และเพจของบริษัทมิตรมายา ปี พ.ศ. 2562. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง“ขั้นตอนการเขียนคอนเทนต์เพื่อโปรโมทเว็ปไซต์และเพจของบริษัทมิตรมายา”  ปี พ.ศ. 2562  มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดบูธอีเว้นท์ 2. ศึกษากระบวนการทำงาน เพื่อนำไปโฆษณาลงเว็บไซตมิตรมายา

จากการที่ผู้จัดทําได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในบริษัท มิตรมายา จํากัด ตําแหน่งครีเอทีฟโดยมีหน้าที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการคิดคอนเทนต์ลงเว็บไซต์ และออกอีเว้นท์ พบปัญหาในการอัพคอนเทนต์ลงเว็บไซต์ คือ การหารูปภาพโดยไม่ติดลิขสิทธิ์ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถอัพโหลดรูปภาพลงเว็บไซต์ได้ ซึ่งมีวิธีแก้ไข คือ หารูปฟรีที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่ปรึกษาและผู้ร่วมงานคนอื่นๆ ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระงานและสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์นี้ นอกจากจะได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพแล้ว ยังได้พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานตามสภาพจริง สามารถนําเอาความรู้ ความสามารถ นํามาปรับใช้กับการทํางานจริงได้ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนกาวเข้าสู่การทํางานอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต

คำสำคัญ: คอนเทนต์ โปรโมท ครีเอทีฟคอนเทนต์


Abstract

This co-op report “The Procedure of Content Creation in Order to Promote Mitmaya’s Website and Page 2019” was compiled with the purpose of studying the procedure of arranging a booth in a special event and studying the workflow to advertise the event on the website www.MiXMaya.com. The co-op student was assigned to operate at Mitmaya Co. Ltd. as a creative content creator. The duties of this role included creating content for the website and attending events

The issue found in creating content for the website was finding copyright-free images for the content, as copyrighted images cannot be uploaded on the website. The solution to that issue was to find

Copyright-free, royalty-free images. Aside from the main duties, the co-op student had assisted the training mentor and other colleagues, which helped relieve their workload and benefited the organization. Throughout the 16-week period of co-operative education, the co-op student had developed vocational skills as well as practiced operating in a real workplace environment. The knowledge and skills learned during this period could be applied to working in a professional environment, which will help prepare the co-op student for operating in the professional world.

Keywords: Content, Promotion, Creative content.


ขั้นตอนการเขียนคอนเทนต์เพื่อโปรโมทเว็ปไซต์และเพจของบริษัทมิตรมายา ปี พ.ศ. 2562  The Procedure of Content Creation in Order to Promote Mitmaya’s Website and Page 2019

Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 781
Previous: การคิดคอนเทนต์เพื่องานโฆษณา อสังหาริมทรัพย์ ประเภทโรงแรม ห้องพัก บริษัท ที ซินเนอร์จี้กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) พ.ศ. 2564
Next: การถ่ายวีดีโอเพื่อโฆษณาการบริการผ่านสื่อออนไลน์ของโรงแรม Cinnamon Residence เพื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles