การออกแบบและติดตั้งโครงสร้างหลังคาเหล็กอาคาร Research and Development

Last modified: March 27, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การออกแบบและติดตั้งโครงสร้างหลังคาเหล็กอาคาร Research and Development
Steel Structure Design & Installation at a Research and Development Building
ชื่อผู้เขียน –
Author:
กฤษณ์ ณ ขันโท, Krit Na Khanto
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ผศ. ภาคภูมิ มงคลสังข์ – Asst. Prof. Phakphum Mongkhonsag
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน) – B. Eng. (Civil Environment and Sustainable Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน – ฺBachelor of Engineering Program in Civil Environment and Sustainable Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2563 (2020)

บทคัดย่อ

     การออกแบบคำนวณและติดตั้งโครงสร้างหลังคาเหล็ก อาคาร Research and Development (R&D) มีความสำคัญอย่างมากในสาขาวิศวกรรมโยธา เนื่องจากเป็นอาคารจะอยู่ในหมวดของ ประเภทอาคารสาธารณะ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับกฎหมาย พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และข้อบังคับสภาวิศวกร ซึ่งวิศวกรผู้ออกแบบต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป ในการปฏิบัติงานครั้งนี้จึง เป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษาที่ได้มีอากาศนำความรู้ด้านทฤษฎีที่ได้ศึกษาผ่านมาแล้วนา มาใช้ทำการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อทำ การก่อสร้างจริง โดยมีวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบคอยให้คำแนะนำ

     โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่งานออกแบบโครงสร้างของอาคารทั้งในส่วนของ การออกแบบโครงสร้างเหล็ก โดยนักศึกษาสหกิจได้รับมอบหมายงานให้เป็นผู้ช่วยวิศวกรโยธา ทำการออกแบบและคำนวณและวางแผนการติดตั้ง ซึ่งทั้งนี้นักศึกษาได้เรียนรู้การออกแบบและการทำรายการคำนวณและการเขียนแบบก่อสร้างเบื้องต้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ: การออกแบบโครงสร้างเหล็ก, คำนวณโครงสร้างอาคาร, พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522


Abstract

The reinforced concrete, steel structure design & installation at a Research and Development Building are important in Civil Engineering. Due to the fact that Research and Development Building are public buildings, and need to comply with Thailand law; Building Control Act B.E.2522(1979) and Regulation of the Council of Engineers, where design engineers must have an engineering license level of Professional Civil engineer or higher. It was an opportunity for student to apply theoretical knowledge in engineering design and calculations for structural buildings and get advice of Professional Civil engineers.

This project focused on the steel structural design and the student was assigned to be a Civil engineer assistant to learn the design and calculation processes, as welas construction drafting. This learning will be useful in further career path.

Keywords: Steel Structure Design, Reinforced Concrete Designed, Building Control Act B.E.2522(1979)


ผศ. ภาคภูมิ มงคลสังข์ – Asst. Prof. Phakphum Mongkhonsag, วศ.บ. (วิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน) – B. Eng. (Civil Environment and Sustainable Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน – ฺBachelor of Engineering Program in Civil Environment and Sustainable Engineering, 3/2563 (2020)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 20
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code