การออกแบบโครงสร้างเหล็ก กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างสนามกีฬาในร่มรามอินทรา

Last modified: April 4, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การออกแบบโครงสร้างเหล็ก กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างสนามกีฬาในร่มรามอินทรา
Steel Structure Designed Case Study of Ramintra Indoor Stadium
ชื่อผู้เขียน –
Author:
เสริมพันธ์ หมูสีโทน, Soemphun Mooseethon
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
อาจารย์ศลิษา เปลี่ยนดี – Miss Salisa Pliendee
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน) – B. Eng. (Civil Environment and Sustainable Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน – ฺBachelor of Engineering Program in Civil Environment and Sustainable Engineering
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2563 (2020)

บทคัดย่อ

     การออกแบบและคำนวณโครงสร้างเหล็กและคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารสนามกีฬาในร่ม มีความสำคัญอย่างมากในสาขาวิศวกรรมโยธา เนื่องจากเป็นอาคารจะอยู่ในหมวดของ ประเภท อาคารสาธารณะ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับกฎหมาย พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และข้อบังคับสภาวิศวกร ซึ่งวิศวกรผู้ออกแบบต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป

     โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่งานออกแบบโครงสร้างของอาคารทั้งในส่วนของ การออกแบบโครงสร้างเหล็ก โดยประเด็นสำคัญที่ผู้ออกแบบต้องพิจารณาได้แก่ ข้อกำหนดการออกแบบ / น้ำหนักบรรทุก / การวิเคราะห์โครงสร้าง โดยนักศึกษาสหกิจได้รับมอบหมายงานให้เป็นผู้ช่วยวิศวกรโยธา ทำการออกแบบและคำนวณ ซึ่งทั้งนี้นักศึกษาได้เรียนรู้การออกแบบและการทำรายการคำนวณและการเขียนแบบก่อสร้างเบื้องต้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ: การออกแบบโครงสร้างเหล็ก


Abstract

The reinforced concrete and steel structure design of indoor stadium buildings are important in civil engineering because Indoor stadium buildings are public buildings, and need to comply with Thailand law; Building Control Act B.E.2522(1979) and Regulation of the Council of Engineers. Only professional level civil engineers with an engineering license could be allowed to create the design.

This project focused on the steel structural design, with most considered important issues of design requirements/load/structure analysis. The student was assigned to be a civil engineer assistant and Learn design and calculations processes, as well as the construction drafting. This knowledge will be useful in further career paths.

คำสำคัญ: Steel structure design, load, civil engineering


อาจารย์ศลิษา เปลี่ยนดี – Miss Salisa Pliendee, วศ.บ. (วิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน) – B. Eng. (Civil Environment and Sustainable Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน – ฺBachelor of Engineering Program in Civil Environment and Sustainable Engineering, 3/2563 (2020)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 17
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code