การบันทึกรายการเบิกสินค้าและรายงานสินค้าคงเหลือ

Last modified: March 18, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกรายการเบิกสินค้าและรายงานสินค้าคงเหลือ
Preparation for Monthly Inventory Reports
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวรวิพร ธีรานุวัฒน์
Ms. Rawiporn Theeranuwat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ กิตติศักดิ์  สรแพทย์
Mr. Kittisak Soraphat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

รวิพร ธีรานุวัฒน์. (2560). การบันทึกรายการเบิกสินค้าและรายงานสินค้าคงเหลือ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เซเว่น เอส โปรดักส์ จำกัด จำกัด  มุ่งมั่นผลิตสินค้าและให้บริการอย่างมีคุณภาพโดยทีมงานมืออาชีพ และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและความเจริญก้าวหน้าขององค์กรอย่างต่อเนื่อง   ผลิตโฟม ฟองน้ำรองผลไม้ (มังคุด-มะม่วง) ฟองน้ำก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ   บรรจุภัณฑ์โฟมและงานหีบห่อ รับผลิตโฟมขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์รูปทรงต่างๆ   ขณะที่ผู้จัดทำปฏิบัติงานตามโครงการ   สหกิจศึกษาที่แผนกบัญชี  ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้บันทึกการรับ-จ่ายสินค้าในบัตรคุมสินค้าแต่ละชนิด   จัดทำใบวางบิล   จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือนด้วยไมโครซอฟ์ทเอ็กซ์เซล

โครงงานนี้ทำให้ผู้จัดทำได้รับความรู้และความเข้าใจ และสามารถเพิ่มทักษะการทำงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป   ผู้จัดทำหวังว่าโครงงานนี้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คำสำคัญ: บัตรสินค้า, ใบวางบิล, รายงานภาษีซื้อ 


Abstract

Seven S. Products Co. Ltd. is committed to produce products and provide quality services through professional teams and effective management to the satisfaction of customers and continuous improvement of the organization. The company produces fruit foam sponge pads (Mangosteen- mango), sponges for construction of various industrial plants, packaging, molded foam and packaging in various shapes.  While attending the internship under the cooperative education program in the Accounting department, the author was assigned to record receiving and selling of products on stock cards, prepared bills, monthly input tax and inventory reports with Microsoft Excel.

During this project, the author gained knowledge and understanding and could increase performance skills, as well as having confidence in future careers. The author also hoped that this project would be beneficial to interested parties.

Keywords:  stock card, bills, input tax report.


การบันทึกรายการเบิกสินค้าและรายงานสินค้าคงเหลือ | Preparation for Monthly Inventory Reports

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 543
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code