ระบบการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าย่อย

Last modified: October 16, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าย่อย
Substation Electrical Power Distribution System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณัฐพงศ์ นาคทรัพย์
Mr. Nattapong Narksarp
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์
Asst. Prof. Wipavan   Narksarp  
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2564
1/2021

การอ้างอิง/citation

ณัฐพงศ์ นาคทรัพย์. (2564). ระบบการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าย่อย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Narksarp N. (2021). Substation electrical power distribution system. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอ ระบบการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าย่อย ที่ทางผู้จัดทำได้ทำการศึกษาและปฏิบัติงาน ณ การไฟฟ้านครหลวง ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย การตรวจสอบค่าทางไฟฟ้า การตรวจสอบการแจ้งเตือนค่าผิดพลาดของระบบ การตรวจสอบอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย การตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบอาคาร การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานีไฟฟ้าย่อย พร้อมทั้งจัดทำรายงานการตรวจสอบสถานีไฟฟ้าย่อย เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลและจัดทำเอกสารการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานี้พบว่าได้รับความรู้และการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: อุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย, การตรวจสอบสถานีไฟฟ้าย่อย, รายงานการตรวจสอบสถานีไฟฟ้าย่อย


Abstract

This cooperative education project presented a study of a substation electrical power distribution system that the author has learned and worked at the Metropolitan Electricity Authority (MEA) from 23 August 2021 to 10 December 2021. The responsibility was to study of the equipment inside the substation, check for error notification system, inspecting of substation equipment, inspection of building equipment, power station safety check. Moreover, the substation inspection report had been prepared for data processing and documentation to repair various equipment to the responsible agencies had taken corrective action. From this cooperative education practice, it was found that knowledge and practical work were obtained effectively.

Keywords:  substation equipment, substation inspection, substation inspection report.


ระบบการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าย่อย |  Substation Electrical Power Distribution System

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 161
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print