ระบบจัดการข้อมูลการเรียนการสอน

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบจัดการข้อมูลการเรียนการสอน
Teaching Information Management Systems
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวิจิตร แซ่ย้า
Mr. Wijit Sae-Ya
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์
Mr. Narongrit Sukonthasing
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

วิจิตร แซ่ย้า. (2564). ระบบจัดการข้อมูลการเรียนการสอน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Sae-Ya W. (2022). Teaching information management systems. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

การบันทึกข้อมูลต่างๆ ของนักเรียนในรูปแบบเก่า อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดหลายอย่าง เช่น การคำนวณคะแนน การบันทึกการเข้าเรียน ปัญหาการทำเอกสารสูญหายหรือชำรุด ส่งผลให้ความสามารถในการทำงานขาดประสิทธิภาพ ผู้จัดทำได้ทำการดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการข้อมูลการเรียนการสอนใช้ React Js V.18.2.0 ในการพัฒนาหน้าเว็บแอบพลิเคชั่น และใช้ Nest Js V.9.1.2 ในการสร้าง API เพื่อเรียกดูข้อมูลจากฐานข้อมูล phpMyAdmin Version 10.4.20 และใช้ Node Js V.16.13.2 เพื่อจำลองระบบผ่าน Chrome V. 105.0.5195.52 ในการแสดงหน้าเว็บแอบพลิเคชั่นแบบ Realtime โครงงานนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยให้การคำนวณนั้นถูกต้อง และแก้ไขปัญหาเอกสารสูญหายและชำรุดด้วยการบันทึกลงในฐานข้อมูล ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำสำคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเรียนการสอน, เว็บแอปพลิเคชัน


Abstract

The old system for storing student’s data caused many issues, such as calculating grades, student’s attendance, and documents were lost or damaged. These issues caused the performance to decrease and is inefficient. This project was created to emphasize on the data organizing system. The programs React ver.18.2.0 for web development, API for searching for information from phpMyAdmin ver.10.4.20, and Node Js ver.16.13.2 were used for system simulation via Chrome ver. 105.0.5195.52 in order to display the application’s page in real time. The developed system will help correct those issues. For example, students’ grades will be accurately calculated, the issue of lost and damaged documents will be solved by storing the information in a database, and the information can be corrected at any time.

Keyword: information technology, teaching information management, web application.


ระบบจัดการข้อมูลการเรียนการสอน |  Teaching Information Management Systems

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 524
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print