เว็บไซต์จัดเก็บและเผยแพร่คู่มือการใช้ซอฟต์แวร์

Last modified: December 13, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เว็บไซต์จัดเก็บและเผยแพร่คู่มือการใช้ซอฟต์แวร์
The Website Store and Published Software Manuals
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอิทธิฤทธิ์ ผงประเสริฐสกุล, นายเจริญศิริ  ชาญเต็มสิน
Mr. Ittirit Pongprasertsaku 6205100001 and Mr. Charoensiri Chantemsin 6205100008
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อรรณพ กางกั้น
Mr. Unnop Kangkan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

อิทธิฤทธิ์ ผงประเสริฐสกุล และเจริญศิริ ชาญเต็มสิน. (2564). เว็บไซต์จัดเก็บและเผยแพร่คู่มือการใช้ซอฟต์แวร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Pongprasertsaku I., & Chantemsin C. (2021). The website store and published software manuals. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

คณะนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้มาปฏิบัติงาน ที่ บริษัท อินโนไวเซอร์ เทค จำกัด พบว่ามีผู้ใช้งานที่มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้ระบบซอฟต์เเวร์ยังไม่เพียงพอ ส่งผลให้ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเเละไม่สามารถเเก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง จากปัญหาดังกล่าวจึงได้พัฒนา เว็บไซต์จัดเก็บและเผยแพร่คู่มือการใช้ซอฟต์แวร์ ด้วยโปรเเกรม Bitnami WordPress เวอร์ชั่น v.5.5.1 โดยภายในเว็บไซต์ประกอบด้วยคู่มือการใช้งานซอฟต์เเวร์ให้พนักงานหรือผู้ใช้งานได้เข้ามาศึกษาความรู้เพิ่มเติม ศึกษาการใช้โปรเเกรมได้ด้วยตนเอง เว็บไซต์สามารถจัดการกระทู้ถามตอบเกี่ยวกับปัญหาในการใช้งาน

คำสำคัญ: คู่มือการใช้งาน, เว็บไซต์, ซอฟต์แวร์


Abstract

The students worked at Innovisor Tech Co., Ltd. and found that some users had a lack of basic knowledge of software as a result in use not effective, and the user could not solve problems by themselves. According to these issues, we developed a website store and published software manuals with Bitnami WordPress version 5.5.1. This website contains software manuals for user, employee or users have come to gain more knowledged and learn to use the program by themselves.   This website can manage question and answer threads about usability problem.

Keywords:  Manuals, Software, Website.


เว็บไซต์จัดเก็บและเผยแพร่คู่มือการใช้ซอฟต์แวร์|The Website Store and Published Software Manuals

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 442
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print