การทดสอบและการใช้งานใบมีดอินเสิร์ทสำหรับเครื่องกลึงซีเอ็นซี Haas รุ่น ST-10 และ ST-20

Last modified: July 16, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การทดสอบและการใช้งานใบมีดอินเสิร์ทสำหรับเครื่องกลึงซีเอ็นซี Haas รุ่น ST-10 และ ST-20
Testing and Application of the Knife Inserts for Hass ST-10 and ST-20  CNC Lathe
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกมลรัตน์  ไวกิจเจริญพร
Miss Kamolrat Waikijcharoenporn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ.พิทักษ์พงษ์  บุญประสม
Asst. Prof. Pitagpong  Boonprasom
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

กมลรัตน์  ไวกิจเจริญพร. (2560). การทดสอบและการใช้งานใบมีดอินเสิร์ทสำหรับเครื่องกลึงซีเอ็นซี Haas รุ่น ST-10 และ ST-20. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอการทดสอบและการประยุกต์ใช้งานใบมีดอินเสิร์ทสำหรับเครื่องกลึง ซีเอ็นซี Haas รุ่น ST-10 และ ST-20 จากการที่ได้ปฎิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสยาม  ที่ บริษัทเจ อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งได้ศึกษาและทดสอบรวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลการใช้เม็ดมีดอินเสิร์ท ประกอบด้วย   สถิติของการใช้เม็ดมีดอินเสิร์ททั้งแบบสามเหลี่ยมและหกเหลี่ยมที่มีความเร็วรอบ อัตราป้อนและความลึกในการกลึงงาน เพื่อนำมาใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสำหรับการใช้เครื่องกลึง ซีเอ็นซี  รุ่น  ST-10  และ รุ่น  ST-20  เป็นเครื่องกลึง ซีเอ็นซี ที่มีความแม่นตรง  ในการกลึงเลือกใช้โลหะประเภทสแตนเลสหล่อ  และเหล็กเหนียว จากการทดสอบพบว่า จำนวนชิ้นงานที่มีดอินเสิร์ทกลึงได้มากที่สุดขึ้นอยู่กับความลึกในการตัดและอัตราการป้อน ดังนั้นการใช้มีดอินเสิร์ทควรมีความรู้และทักษะในการควบคุมคำสั่งเครื่องกลึงเพื่อให้ปลอดภัยในการทำงาน และได้งานตามที่ลูกค้าต้องการ

คำสำคัญ: เครื่องกลึง ซีเอ็นซี รุ่น ST-10 และ ST-20, การใช้งาน, มีดอินเสิร์ท


Abstract

This cooperative education project presented testing and application of the knife inserts for Hass ST-10 and ST-20 CNC Lathe. This was done during the cooperative education project of the Mechanical Engineering Department, Siam University, and J. Industry Company Limited, which has studied and tested data collection of knife inserts by triangular and hexagonal knife inserts. It composed of revolutions, feeder and depth of turning knife inserts feature to be used as a guide for accurate operation of ST-10 and ST-20 CNC lathes. The metal from stainless steel and mild steel were used for testing. It was found that the maximum number of workpieces with turning inserts depended on the cutting depth and feed rate. Therefore, the use of knife inserts should be knowledgeable and skillful for controlling lathe operated commands for safety and customer requirements.

Keywords:  ST-10 and ST-20 CNC Lathe, Applications, knife Inserts.


การทดสอบและการใช้งานใบมีดอินเสิร์ทสำหรับเครื่องกลึงซีเอ็นซี Haas รุ่น ST-10 และ ST-20 | Testing and Application of the Knife Inserts for Hass ST-10 and ST-20  CNC Lathe

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok,  Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 353
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code