นวัตกรรมการออกแบบสำหรับติดตั้งท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ: กรณีศึกษาโครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า รามคำแหง

Last modified: January 12, 2021
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
นวัตกรรมการออกแบบสำหรับติดตั้งท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ: กรณีศึกษาโครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า รามคำแหง
Innovative Design for the Installation of Sewage Pipes, Sewerage and Air Ducts: A Case Study of Supalai Veranda Ramkhamhaeng Project
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายบุญสม ใจสิงห์
Mr. Boonsom Jaising
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
Dr. Chanchai Wiroonritichai
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

บุญสม ใจสิงห์. (2562). นวัตกรรมการออกแบบสำหรับติดตั้งท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ: กรณีศึกษาโครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า รามคำแหง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

                   ปัจจุบันการติดตั้งระบบท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้งและท่ออากาศยังมีปัญหาเรื่องของความล่าช้า ความผิดพลาด เนื่องจากการอ่านแบบไม่ตรงตามค่าที่กำหนดไว้ ในแบบงาน ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของระยะการติดตั้งท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ และการใช้ผู้รับเหมาเกินความจำเป็น ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าแรงของช่างผู้รับเหมา รวมไปถึงการสิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ของการติดตั้งระบบท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ จึงได้มีการคิดค้นการลดต้นทุน และระยะเวลาการติดตั้งระบบท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้งและท่ออากาศให้ลดลงในส่วนของระบบสุขาภิบาล

โดยการคิดนวัตกรรมการต่อระบบท่อสุขาภิบาลแบบใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และองค์กรที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมการต่อระบบท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้งและท่ออากาศ สามารถลดขั้นตอนการติดตั้งประกอบท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้งและท่ออากาศได้หลายขั้นตอน ทำให้การติดตั้งระบบท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้งและท่ออากาศ มีการติดตั้งที่เร็วขึ้นและการติดตั้งระบบท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้งและท่ออากาศ มีความถูกต้องแม่นยำ มากขึ้นกว่าขั้นตอนการติดตั้งระบบท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้งและท่ออากาศ ก่อนปรับปรุง โดยสามารถลดท่อที่สูญเสีย หรือวัสดุสิ้นเปลือง จากการติดตั้งที่ผิดพลาดของช่าง รับเหมา ในการติดตั้งระบบท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้งและท่ออากาศ ก่อนปรับปรุงที่มีค่าวัสดุสิ้นเปลือง 5,733.23 บาท เหลือเพียง 2,866.61 บาท รวมถึงลดระยะเวลาในการติดตั้งระบบท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้งและท่ออากาศ จากเดิมใช้เวลา 2.30 ชม. ลดระยะเวลาในการติดตั้งเหลือ 2 ชม. หลังปรับปรุงการติดตั้งท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้งและท่ออากาศ ทำให้บริษัทสามารถค่าใช้จ่ายลงได้ 20% จากห้องคู่ (T04) จำนวน 12 ห้อง ทั้งหมด 25 ชั้น และนวัตกรรมนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้ในงานระบบท่อสุขาภิบาลส่วนอื่นๆ

คำสำคัญ: นวัตกรรมการออกแบบ, ท่อโสโครก, ท่อน้ำทิ้ง, ท่ออากาศ


Abstract

Sewage, sewer and air duct installations still have problems with delays, and errors due to incorrect readings in the work drawing. This caused discrepancies in the installation distances of sewage pipes, sewerage and air ducts, and excessive use of contractors, which wasted the contractor’s labor cost, and the consumption of materials for installation. Therefore, the cost and installation time of sewage pipes, sewerage and air ducts have been reduced in the part of the sanitation system by innovating a new sanitary pipe connection to benefit the company and related organizations.

Innovative connections for sewage, sewer and air ducts can greatly reduce the installation process of sewage, sewer and air ducts in many steps. This made the installation of sewage, sewer and air ducts faster and more accurate than the prior procedure, and can reduce wasted pipes or consumables from faulty installations by contractors.

In the installation of sewage, sewer and air ducts, prior to renovation, the cost of consumables was 5,733.23 Baht, reduced to 2,866.61 Baht. It was found that the installation time of the sewage pipe system, sewerage and air ducts from the previous time took 2.30 hours, but now it took 2 hours after improving the installation of sewage pipe system, sewer and air ducts. This allowed the company to reduce costs by 20% from 12 twin rooms (T04), 25 floors, and this innovation can also be applied in other sanitary piping applications.

Keywords: Innovative design, Sewer pipes, Air ducts


นวัตกรรมการออกแบบสำหรับติดตั้งท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ: กรณีศึกษาโครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า รามคำแหง | Innovative Design for the Installation of Sewage Pipes, Sewerage and Air Ducts: A Case Study of Supalai Veranda Ramkhamhaeng Project

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok,  Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 95
Previous: การออกแบบและคํานวณการรับน้ําหนักโครงสร้างตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด12.192 x 2.438×4.020 m
Next: การทดสอบและการใช้งานใบมีดอินเสิร์ทสำหรับเครื่องกลึงซีเอ็นซี Haas รุ่น ST-10 และ ST-20