การออกแบบและสร้างบานเลื่อนเก็บเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่

Last modified: December 23, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบและสร้างบานเลื่อนเก็บเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่
Designing and Building Sound Proof Sliding Door for a Large Meeting Room
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอนุชา จับเทียน, นายอภิชาต  ยังสายไพร, นายณัฐพงศ์ ล้อมสุขา, นายรัฐดนัย  บุญนิล
Mr. Anucha  Jabtean, Mr. Apichart  Yangsaipai, Mr. Natthaphong Lomsukha, Mr. Natdanai Boonnil
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ.พิทักษ์พงษ์  บุญประสม
Asst.Prof. Pitagpong  Boonprasom
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

อนุชา จับเทียน, อภิชาต  ยังสายไพร, ณัฐพงศ์ ล้อมสุขา และ รัฐดนัย  บุญนิล. (2561). การออกแบบและสร้างบานเลื่อนเก็บเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จากการปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยสยาม  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลที่ บริษัท เจ อุตสาหกรรมจำกัด ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติงานเครื่องกลึงซีเอ็นซี โดยได้รับมอบหมายให้ออกแบบและสร้างต้นแบบ บานเลื่อน เก็บเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่      เนื่องจากห้องประชุมขนาดใหญ่ได้แบ่งห้องประชุมเป็นส่วน ๆ จึงจำเป็นต้องมีผนังกันห้องที่สามารถกันเสียงรบกวนจากห้องที่ติดกัน จึงมีแนวคิดที่จะใช้กลไกการขยายขอบบานเลื่อนเก็บเสียงเพื่อให้ขอบบานเลื่อนเก็บเสียงแนบสนิทกันทั้ง 4 ด้าน โดยใช้หลักการกลไกทางกลในการขยายขอบบานเลื่อนด้วยกลไก ดั้งนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้ออกแบบและสร้างบานเลื่อนเก็บเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่เพื่อเป็นต้นแบบที่จะนำไปสร้างและใช้งานต่อไป

คำสำคัญ: เครื่องกลึง ซี เอ็น ซี, บานเลื่อนเก็บเสียง, กลไกทางกล


Abstract

From the internship project of graduating students of the Faculty of Engineering, major in Mechanical Engineering, in accordance with the regulation set forth by Siam University and J Industrial Company, a sound-proof sliding door was designed and built. The candidates, training  as CNC machine engineers, were assigned to design and build a sound-proof sliding door with the main purpose of diving a large meeting room into small meeting rooms. The meeting room should be utilized according to the size needed. And the sliding door must be convenient and easy to use. The model sliding door also aimed to simultaneously hold meetings, so it was designed to block noise from outside the room or from on-going meeting in the adjacent smaller rooms. The sliding edges were tightly closed on all 4 sides by using the mechanical mechanism to expand the sliding edge with the mechanism (Mechanism of Machinery).

Keywords:  CNC machine, Soundproof sliding door, Mechanical mechanism.


  การออกแบบและสร้างบานเลื่อนเก็บเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่  | Designing and Building Sound Proof Sliding Door for a Large Meeting Room

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok,  Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 402
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code