ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันลาซาด้า (Lazada) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

Last modified: September 22, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันลาซาด้า (Lazada) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
Factors Influencing Goods Purchasing Decision via Lazada Application in Bangkok Metropolitan Area
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธนชาติ ทองใบ
Mr. Thanachart Thongbai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก
Dr. Pichet Musikapoduk
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการตลาด
Marketing Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 9-10 July 2020

การอ้างอิง/citation

ธนชาติ ทองใบ. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันลาซาด้า (Lazada) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันลาซาด้า (Lazada) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันลาซาด้า (Lazada) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามออนไลน์  (Online Questionnaires) และการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้ค่าสถิติต่างประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test , F-test ( One Way ANOVA)  และการวิเคราะห์เชิงถดถอยเชิงพหูคูณ (Multiple Regression Analysis) สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ว่า  (1) ปัจจัยส่วนบุคคล อายุ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันลาซาด้า (Lazada) ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05  (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันลาซาด้า (Lazada) ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์, การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันลาซาด้า (Lazada)


Abstract

This research aimed: 1) to study personal factors that affected goods purchasing decisions via Lazada application in Bangkok Metropolitan Area; 2) to study online marketing mix factors (product, price, place, promotion, personalization, privacy and technology acceptance) that influenced goods purchasing decision via Lazada application in Bangkok Metropolitan Area. The sample size of the research was comprised of 400 respondents who were consumers in Bangkok Metropolitan Area and have purchased goods via Lazada application. The research tool was an online questionnaire. This study used frequency distribution, standard deviation in percent values, Independent T-Test Sample analysis, analysis of variance (One-Way ANOVA), and The Multiple Regression Analysis was utilized to test the hypothesis. The results of the study concluded: (1) personal factors such as differences in age of consumers in Bangkok Metropolitan Area affected goods purchasing decisions via Lazada application with statistical significance at the level of 0.05; and (2) that online marketing mix factors such as technology acceptance, place and product influence on goods purchasing decisions via Lazada application with statistical significance at the level of 0.05 as well.

Keyword: online marketing mix, goods purchasing decisions, Lazada application.


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันลาซาด้า (Lazada) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร | Factors Influencing Goods Purchasing Decision via Lazada Application in Bangkok Metropolitan Area

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1170
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code