การจัดทำใบแจ้งหนี้ (INVOICE) เพื่อเรียกเก็บจากลูกค้าค่าโฆษณาโทรทัศน์

Last modified: June 8, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดทำใบแจ้งหนี้ (INVOICE) เพื่อเรียกเก็บจากลูกค้าค่าโฆษณาโทรทัศน์
The Preparation of Invoices to charge for TV advertising fees
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวณัฐรุจา จิตร์ฉายา 5604300135
Miss Nutruja Jitchaya 5604300135
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

ณัฐรุจา จิตร์ฉายา. (2558). การจัดทำใบแจ้งหนี้ (INVOICE) เพื่อเรียกเก็บจากลูกค้าค่าโฆษณาโทรทัศน์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  เป็นรัฐวิสาหกิจ ในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด(มหาชน) และเป็นกิจการสื่อสารมวลชนภายใต้การกำกับของรัฐบาลไทย ดำเนินธุรกิจด้านโทรทัศน์ระบบอนาล็อกและระบบดิจิตอลอันเป็นเทคโนโลยีการแพร่กระจายเสียงและภาพ เป็นธุรกิจหลักที่สำคัญโดยดำเนินงานด้านการผลิตรายการ การแพร่อากาศและควบคุมการแพร่ภาพออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง จากที่ทำการสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ไปยังสถานีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 53 สถานี ซึ่งในการออกอากาศรายการโทรทัศน์รายได้หลักของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้จากค่าโฆษณาตามรายการโทรทัศน์ต่างๆ

ดังนั้น ผู้จัดทำจึงตระหนักถึงความสำคัญของระบบบัญชีของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยมุ่งเน้นในเรื่อง การจัดทำใบแจ้งหนี้ (INVOICE) เพื่อเรียกเก็บจากลูกค้าค่าโฆษณาโทรทัศน์ โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี  (AFIS Accounting and Financial Information System) เป็นเครื่องมือช่วยในการบันทึกบัญชี เพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น

 

คำสำคัญ: ใบแจ้งหนี้ (INVOICE), ลูกหนี้การค้า, โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี


Abstract

The trainee has studied and operated the co-operative education at MCOT Public Co., Ltd. This company is a state enterprise, in the form of a public limited company (PLC) and a business journalism under the Government of Thailand. This company operates television with analog and digital technology to broadcast. The main business operations of major producers and control broadcasting 24 hours a day, From the head office in Bangkok Station. The network is present in 53 provinces nationwide stations, which gains broadcast TV revenue for MCOT Public Company Limited from advertising on television programs.

According to the co-operative education program, the trainee was assigned to be an assistant accountant at MCOT Public Co., Ltd. The responsibility was using accounting software packages (AFIS Accounting and Financial Information System), a tool for accounting records.

From working as mentioned above, the trainee got real experiences of working and learned how to work with others.

 

Keywords:  invoice, Trade, accounting software.


การจัดทำใบแจ้งหนี้ (INVOICE) เพื่อเรียกเก็บจากลูกค้าค่าโฆษณาโทรทัศน์ / The Preparation of Invoices to charge for TV advertising fees

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 425
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code