ขั้นตอนการบันทึกบัญชีจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้า–รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า

Last modified: June 9, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการบันทึกบัญชีจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้า–รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า
The process of accounting record for receipt and payment
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวจิราพัชร กลิ่นสมร 5604300175, นางสาวสุธีรา วาสนกมล 5604300202
Miss Jirapach Klinsamon, Miss Suteera Wassanakamol
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

จิราพัชร กลิ่นสมร, สุธีรา วาสนกมล. (2558). ขั้นตอนการบันทึกบัญชีจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้า–รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

สำนักงานณรงค์การบัญชี เป็นสำนักงานที่ให้บริการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ให้บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ให้บริการจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีทุกประเภทและงานประกันสังคม โดยได้รับการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การให้บริการหลักของบริษัท คือ การรับทำบัญชี การตรวจสอบบัญชีและงานประกันสังคม

ขั้นตอนการบันทึกบัญชีจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้ำ – รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้ำ เนื่องจากการตัดจ่ายและการรับชำระหนี้เป็นส่วนที่ทำให้เจ้าหนี้การค้ำและลูกหนี้การค้ำลดน้อยลง และศึกษาระบบบัญชีการตัดจ่าย-รับชำระหนี้ของสำนักงานณรงค์การบัญชี โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี เป็นเครื่องมือช่วยในการบันทึกบัญชี เพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น

 

คำสำคัญ: จ่ายชำระหนี้, รับชำระหนี้, โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี, ลูกหนี้การค้ำและเจ้าหนี้การค้า


Abstract

The trainee studied and operated their co-operative education at Narong Accounting Office. The office provides quality accounting service. and are authorized as quality Accounting Office by Department of business development, and tax agent office by the Revenue Department. Our service is consulting on accounting, taxation and social security.

According to the co-operative education program, the trainee was assigned to be an assistant accountant at Narong Accounting Office. The responsibility was recording accounts payable with accounting software package, making payment voucher. Software package is a tool make accounting easier.

From working as mentioned above, the trainee can got real experiences of working and learned how to work with others.

 

Keywords:  payment, software package for accounting, accounts payable.


ขั้นตอนการบันทึกบัญชีจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้า–รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า / The process of accounting record for receipt and payment

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 2
Views: 7606
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code