ขั้นตอนการออกเเบบและผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ของร้านไทยยงวัสดุก่อสร้างโดย บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ.2561

Last modified: June 23, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการออกเเบบและผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ของร้านไทยยงวัสดุก่อสร้างโดย บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ.2561
The process of advertising media production of Teleinfo Media Public Company Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว นัฐศิมา พงษ์พฤกษา
Ms.Nutsima Pongpuksa
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
Mr.Ekkasit Auychaiwat
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
การโฆษณา
Advertising
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

นัฐศิมา พงษ์พฤกษา. (2560). ขั้นตอนการออกเเบบและผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ของร้านไทยยงวัสดุก่อสร้างโดย บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ.2561. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

รายงานการปฎิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง “ ขั้นตอนการออกเเบบและผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ ของร้านไทยยงวัสดุก่อสร้าง โดย บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย กำจัด (มหาชน) ปีพ.ศ.2561 ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบสื่อโฆษณาออนไลน์ของ บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย กำจัด (มหาชน) คือ การรับบรีฟจากฝ่ายขาย (Account Executive) มาออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ รวมถึงได้เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ที่เป็นในรูปแบบของเว็บไซต์

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของสมุดหน้าเหลือง Thailand YellowPages แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกการจัดพิมพ์มาเป็นรูปแบบออนไลน์ จากการที่ได้ไปปฎิบัติงานสหกิจศึกษาที่ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานแผนก ออนไลน์มีเดียเซลล์ (Online Media -Sales) ตำแหน่งกราฟิกดีไซเนอร์ (Graphic Designer) รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบแบนเนอร์เว็บไซต์ และลายน้ำใช้กับแคตตาล็อกออนไลน์ของสินค้า คิดรูปแบบงานตามความพึงพอใจของลูกค้า

ผลจากการปฎิบัติงานจริงในรูปแแบบของกราฟิกดีไซเนอร์ ปัญหาที่พบ คือ ใช้เวลาในการออกแบบชิ้นงานนานเกินไป เพราะขาดประสบการณ์ทำงานจริง จึงได้ปรับปรุงการทำงานออกแบบให้เร็วขึ้นกว่าปกติ

สิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติงานนั้นได้ประโยชน์ดังนี้ 1.ได้ปฏิบัติงานจริงใน รูปแบบกราฟิกดีไซเนอร์ (GraphicDesigner) 2.ได้รับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากบุคลากรที่เชี่ยวชาญ 3.ได้ประสบการณ์ตรงด้านการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นภายในองค์กร

 

คำสำคัญ: สื่อโฆษณาออนไลน์, การออกแบบ


Abstract

This study investigates the process of advertising media production of Teleinfo Media Public Company Ltd. It aims to study the media production of the company in order to produce proper online advertising content. The student was assigned to work in the department of online media sales as a graphic designer. Main responsibility was to design banner for website and initiate project according to the customer’s orders. The results found that it is time consuming to accomplish the works successfully. Therefore, the specific knowledge for this work is very important. At the end, student can learn more about working as a team and is able to solve the problems that are very helpful for future career.

 

Keywords:  Advertising, Media Production.


ขั้นตอนการออกเเบบและผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ของร้านไทยยงวัสดุก่อสร้างโดย บริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ.2561 / The process of advertising media production of Teleinfo Media Public Company Ltd

Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 143
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles