ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บัญชีการเงินด้านรับ/ต้นทุนขาย: กรณีศึกษา บริษัท มุลเลอร์ แมคคานิค จำกัด

Last modified: March 14, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บัญชีการเงินด้านรับ/ต้นทุนขาย: กรณีศึกษา บริษัท มุลเลอร์ แมคคานิค จำกัด
The Procedures of Recording the Receipt of Accounts Receivable and Calculating Cost of Goods Sold via ERP Software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวกนกวรรณ  แก้วนาเคียน, นางสาวสุภาพร  สุ่มมาตย์
Ms. Kanokwan  Kaewnakean, Ms. Supaporn Soommart
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล
Mr. Chaisak Lairatanakul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง|Citation

กนกวรรณ  แก้วนาเคียน และสุภาพร  สุ่มมาตย์. (2559). ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บัญชีการเงินด้านรับ/ต้นทุนขาย: กรณีศึกษา บริษัท มุลเลอร์ แมคคานิค จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

Kaewnakean K., & Soommart S. (2016). The procedures of recording the receipt of accounts receivable and calculating cost of goods sold via ERP software. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Business Administration, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท มุลเลอร์ แมคคานิค จำกัด เป็นผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมจากประเทศจีน สินค้าคุณภาพที่นำเข้าและจัดจำหน่าย อาทิเช่น มอเตอร์ มอเตอร์เกียร์ มอเตอร์ไฟฟ้า เกียร์ทดรอบ เกียร์ปรับรอบ มู่เลปรับรอบ มอเตอร์เบรคไฟฟ้า มอเตอร์กันระเบิด ฯลฯ  ขณะปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่แผนกบัญชีและการเงิน ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานบัญชี  คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายบันทึกการรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้า  บันทึกสินค้านำเข้า คำนวณต้นทุนขาย  จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ จัดทำใบวางบิลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ERP  และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงงานนี้ทำให้คณะผู้จัดทำได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ERP สำหรับงานบัญชี  มีทักษะการทำงานเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ผู้จัดทำมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพในอนาคต และหวังอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: โปรแกรมสำเร็จรูป ERP,  ต้นทุนขาย, รายงานสินค้าคงเหลือ


Abstract

Muller Mechanic Co., Ltd. is an importer and distributor of industrial products from China. Quality products that are imported and distributed such as motors, gear motors, electric motors, gear reducers, adjustable gears, adjustable flywheels, electric brake motors, explosion-proof motors, etc. While attending an internship under the cooperative education at the Accounting and Finance department as an assistant accountant, the team was assigned to record receipt of accounts receivable, record import products, calculate cost of goods sold,  prepare monthly inventory reports, prepare bills via ERP software.

This project allowed the team to gain knowledge and understanding on the procedures of using ERP software for accounting, and could increase work skills. This raised confidence for future careers and the goal that this project to be useful to interested parties.

Keywords:  ERP software, cost of goods sold, inventory report.


ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บัญชีการเงินด้านรับ/ต้นทุนขาย: กรณีศึกษา บริษัท มุลเลอร์ แมคคานิค จำกัด|The Procedures of Recording the Receipt of Accounts Receivable and Calculating Cost of Goods Sold via ERP Software

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 77
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code