การออกแบบกราฟิกสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสนใจและให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าของบริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จำกัด

Last modified: June 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบกราฟิกสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสนใจและให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าของบริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จำกัด
The Production of Graphic Design and Public Relations to  Promote Interesting Products for Talent Technology Co Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธนาธร อุดมเจริญสุข
Mr. Thanathorn Udomcharoensuk
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ปัญจเวช บุญรอด
Mr. Panjawetch Boonroad
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์
Animation and Creative Media
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ธนาธร อุดมเจริญสุข. (2561). การออกแบบกราฟิกสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสนใจและให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าของบริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานสหกิจฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรในการปฏิบัติงานรายงานสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม โครงงานการออกแบบกราฟิกสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความสนใจและให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า ของบริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการทำงานกราฟิก และการออกแบบสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตำแหน่ง กราฟิกดีไซน์ โดยการออกแบบสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าของทางบริษัท

ผลจากการศึกษาและปฏิบัติงานทำให้ผู้จัดทำมีประสบการณ์จากการทำงานจริงได้รับ ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ทั้งในด้านกระบวนการคิด การวิเคระห์ รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการจัดสรรเวลาเพื่อให้งานที่มอบหมายมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู้การทำงานอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต

คำสำคัญ: กราฟิก, ดีไซน์, เทคนิค


Abstract

This Cooperative Education Report was part of the study program, the Cooperative Education Report for academic year 2018, Bachelor Degree, Siam University. The project of Graphic Design Advertising Media was intended to reinforce attention and disseminate knowledge of the company’s products. The purpose was to study how to process the graphic work and advertising media. The project team was assigned to perform in the position of Graphic Designer and design advertising media and public relations for the company’s products.

The performance of the study and practice made the project team to gain real experience of work, get innovation knowledge and new techniques in the process of thinking, analysis, the problems solving, including working with people, and time management for efficiency. These are great ways to prepare for advanced professional work in the future.

Keywords: Graphics, Design, Technique.


การออกแบบกราฟิกสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสนใจและให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าของบริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จำกัด | The Production of Graphic Design and Public Relations to  Promote Interesting Products for Talent Technology Co Ltd

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 651
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code