การออกแบบสื่อโมชันกราฟิกเพื่อให้ความรู้เรื่องบิทคอยน์

Last modified: June 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
การออกแบบสื่อโมชันกราฟิกเพื่อให้ความรู้เรื่องบิทคอยน์
Motion Graphics in the Knowledge of Bitcoin
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายศุภฤกษ์ ลิ้มรุ่งเรืองเจริญ
Mr. Supalerk Limrungruangjalearn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อรรถเศรษฐ ์ปรีดากรณ์
Mr. Auttasead Predakorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์
Animation and Creative Media
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

ศุภฤกษ์ ลิ้มรุ่งเรืองเจริญ. (2561). การออกแบบสื่อโมชันกราฟิกเพื่อให้ความรู้เรื่องบิทคอยน์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จุลนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจและนักลงทุนหน้าใหม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องบิทคอยน์มากขึ้นและรู้เท่าทันไม่ให้เกิดการหลอกลวงซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนบิทคอยน์ เนื้อหาภายในโมชั่นกราฟิก จะมีเนื้อหาความเป็นมา เว็บไซต์สมัครกระเป๋า วิธีการหาบิทคอยน์ รวมถึงข้อดี ข้อเสียของบิทคอยน์ โดยโปรแกรมที่ใช้พัฒนาโมชั่นกราฟิกประกอบไปด้วย โปรแกรม Adobe Illustrator CC, Adobe After Effects CS6 และโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 ในการพัฒนาผลการดำเนินจุลนิพนธ์นี้ พบว่า คนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้เรื่องบิทคอยน์ พอเมื่อดูโมชั่นกราฟิกจบก็จะเริ่มมีความรู้เรื่องบิทคอยน์มากยิ่งขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับ คือ ทำให้ผู้ที่สนใจหรือผู้ลงทุนได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง บิทคอยน์มากขึ้น และรู้เท่าทันไม่ให้เกิดการหลอกลวงการซื้อ-ขายของบิทคอยน์

คำสำคัญ: บิทคอยน์, โมชั่นกราฟิก, สื่อให้ความรู้


Abstract

This project is aimed to those who are interested and new investors to have more knowledge and more understanding of Bitcoin, and those who don’t have experience for buying-se’lling, or exchanging Bitcoin. The motion graphic content shows a history for Bitcoin, Bitcoin wallet website, how to get Bitcoin, plus it includes the advantages and flaws for Bitcoin. The programs used in this project were Adobe Illustrator CC, Adobe After Effects CS6 and Adobe Premiere Pro CS6 to create the motion graphic. Most people who don’t know about Bitcoin, and watch the motion graphic until the end, lcarn more and increase their knowledge of Bitcoin, The benefit is it provides greaters knowledge and understanding, of Bitcoin, and helps to prevent scams to buy – sell Bitcoin.

Keywords: Bitcoin, Knowledge Media, Motion Graphic.


การออกแบบสื่อโมชันกราฟิกเพื่อให้ความรู้เรื่องบิทคอยน์  | Motion Graphics in the Knowledge of Bitcoin

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 686
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code