การสร้างภาพจำลองบรรจุภัณฑ์ของสินค้า บริษัท มอเรซ ครีเอทีฟ

Last modified: June 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การสร้างภาพจำลองบรรจุภัณฑ์ของสินค้า บริษัท มอเรซ ครีเอทีฟ
The creation of product packaging mockup of Mourice Creative
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอัจฉรา  ปะวะสี
Miss Aujchara  Pawasee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.วิเชษฐ์  แสงดวงดี  
Dr. Vichet Saengduangdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
แอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์
Animation and Creative Media
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

อัจฉรา ปะวะสี. (2561). การสร้างภาพจำลองบรรจุภัณฑ์ของสินค้า บริษัท มอเรซ ครีเอทีฟ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรในการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และทักษะต่างๆที่ได้จากการปฏิบัติงานที่ บริษัท มอเรซ ครีเอทีฟ มาออกแบบภัณจุภณฑ์(ภาพจำลอง)สินค้าให้กับบริษัทฯ โดยการจัดทำแคตตาลอกดังกล่าวเพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อกับลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายทั้งเก่าและใหม่ เพื่อทำให้บริษัทสามารถใช้แคตตาลอกสื่อสารและเสนอขายสินค้าได้ตรงกับความต้องการนอกจากนี้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ยังช่วยให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการสั่งซื้อสินค้า โดยลูกค้าสามารถเห็นภาพสินค้าที่เหมือนจริง ประกอบกับมีการออกแบบที่สวยงามสามารถดึงดูดความสนใจของลูกได้เป็นอย่างดี ซึ่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวได้รวบรวมแนวคิดทฤษฏี วิธีการเพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ให้มีความสมบูรณ์ที่สุดโดยใช้ซอฟแวร์ต่างๆ ช่วยในการออกแบบดังนี้ โปรแกรม Adobe illustrator CS6 และ โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ประกอบกับการสร้างงานตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษา สหกิจศึกษา ที่คอยให้คำแนะนำเทคนิคด้านต่างๆในการออกแบบเว็บไซต์ของบริษัท มอเรซ ครีอทีฟ

คำสำคัญ : การออกแบบการสร้างภาพจำลองบรรจุภัณฑ์ของสินค้า, สื่อกลางในการติดต่อ


Abstract

This final project is a part of the Cooperative Education, relating Internship course of undergraduate program in academic year of 2018.  The purpose of this project is to distribute the knowledge and the skill, including the experience from the Pensrichoon Co. Ltd. for designing the product catalogue as a media to contact target group, both before and after the project. The company can apply the catalogue to sell all products directly to the customer needs. Moreover, the design increase customers trust and order according to the portrait and the beauty appeal interesting well. Many programs are apply to work on the website as the following: Adobe illustrator CS6 program and Adobe Photoshop CS6 program, including most jobs that are assigned and are suggested by a mentor of the Cooperative Education program.

Keywords : Catalogue design, media to contact.


การสร้างภาพจำลองบรรจุภัณฑ์ของสินค้า บริษัท มอเรซ ครีเอทีฟ | The creation of product packaging mockup of Mourice Creative

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 204
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code