การผลิตคลิปวิดีโอให้ความรู้ด้านเทคนิคและอุปกรณ์การถ่ายภาพ บนโซเชียลมีเดียสำหรับโปรโมทเฟสบุ๊คแฟนเพจของบริษัท โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จำกัด

Last modified: June 4, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การผลิตคลิปวิดีโอให้ความรู้ด้านเทคนิคและอุปกรณ์การถ่ายภาพบนโซเชียลมีเดียสำหรับโปรโมทเฟสบุ๊คแฟนเพจ ของบริษัท โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จำกัด
The production of video clips to give knowledge on photography technics and equipment on social media for promoting Facebook fanpage of Fotocandiny Studio Co,.Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธนาเดช มณีรอดดำรง, นายธนสุกานต์  สุทธิประภา, นายธนวัฒน์ เอนกทรัพย์ / Mr.Thannadet Maneerodddamrong, Mr.Tanasukan Sutthiprapa, Mr.Thanawat Aneksub
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวทิต ทองจันทร์
Assistant Professor Vethit Thongchantr
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
สื่อดิจิตอล
Digital Media
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/256o
3/2017

การอ้างอิง/citation

ธนาเดช มณีรอดดำรง, ธนสุกานต์  สุทธิประภา และ ธนวัฒน์ เอนกทรัพย์. (2560). การผลิตคลิปวิดีโอให้ความรู้ด้านเทคนิคและอุปกรณ์การถ่ายภาพบนโซเชียลมีเดียสำหรับโปรโมทเฟสบุ๊คแฟนเพจ ของบริษัท โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง “การผลิตคลิปวิดีโอให้ความรู้ด้านเทคนิคและอุปกรณ์การถ่ายภาพ บนโซเชียลมีเดียสำหรับโปรโมทเฟสบุ๊คแฟนเพจของบริษัทโฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จำกัด ”มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตคลิปวิดีโอรายการ พี่นันอันเซ็นเซอร์ และได้ผลิตคลิปวิดีโอจำนวน 4 ตอน
จากการศึกษาพบว่าการผลิตคลิปวิดีโอรายการพี่นันอันเซ็นเซอร์มี 4 ขั้นตอนคือ
1) ขั้นตอนการเตรียมงาน 2) ขั้นตอนการผลิต 3) ขั้นตอนหลังการถ่ายทำและ 4) ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงาน โดยเริ่มจากรวบรวมและคัดกรองข้อมูลสำหรับใช้ในรายการ ทำสคริปท์ ถ่ายทำตามแผนที่กำหนด ตัดต่อโดยใส่ภาพประกอบและข้อความเพื่อความสมบูรณ์ในงานก่อนนำไปเผยแพร่บนสื่อออนไลน์
จากการจัดทำรายการพี่นัน อันเซ็นเซอร์ พบว่ารายการมีการนำเสนอที่มีรูปแบบจัดไว้แล้วและได้เผยแพร่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

คำสำคัญ: การผลิตคลิปวีดิโอ, สื่อสังคมออนไลน์, โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ


Abstract

This report entitled “the production of video clips to promote the Facebook fan page of Fotocandiny Studio Co., Ltd ” aims to study techniques and learn how to use the equipment for this production process. The results found that the production composed of 4 steps : (1) pre-production (2) production process (3) post-production and (4) publication. The procedures need to be perform step by step before online publication in order do ensure that all the contents are completed.

Keywords:  Video Clip production, Social media, Fotocandiny Studio.


บนโซเชียลมีเดียสำหรับโปรโมทเฟสบุ๊คแฟนเพจ ของบริษัท โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จำกัด
The production of video clips to give knowledge on photography technics and equipment on social media for promoting Facebook fanpage of Fotocandiny Studio Co,.Ltd

Faculty of Communication Arts, Siam University, Thailand

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การผลิตคลิปวิดีโอให้ความรู้ด้านเทคนิคและอุปกรณ์การถ่ายภาพ บนโซเชียลมีเดียสำหรับโปรโมทเฟสบุ๊คแฟนเพจของบริษัท โฟโต้แคนดินี่ สตูดิโอ จำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)     

The production of video clips to give knowledge on photography technics and equipment on Social media for promoting Facebook fanpage of Fotocandiny Studio Co,.Ltd

รายชื่อนักศึกษา

นายธนาเดช มณีรอดดำรง 5804640002

นายธนสุกานต์  สุทธิประภา 5804640009

นายธนวัฒน์    เอนกทรัพย์  5804640020

ภาควิชา

สื่อดิจิทัล

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2560

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 Cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 Abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 Ack.pdf

4

สารบัญ 

04 Tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 Ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 Ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 Ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 Ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 Ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 Ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 App.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 Vit.pdf

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 311
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print