การเป็นผู้ช่วยช่างภาพใน บริษัท ตาชำนิ จำกัด

Last modified: August 23, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การเป็นผู้ช่วยช่างภาพใน บริษัท ตาชำนิ จำกัด
A Photographer Assistant in Chamni’s Eye Co.,Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวุฒิกร สันประเสริฐ
Mr. Vutthikorn Sanprasert
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวทิต ทองจันทร์
Assistant Professor Vethit Thongchantr
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
การโฆษณา
Advertising
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

วุฒิกร สันประเสริฐ. (2560). การเป็นผู้ช่วยช่างภาพใน บริษัท ตาชำนิ จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

จากการศึกษาจากการปฏิบัติงานจริงในตำแหน่งผู้ช่วยช่างภาพของบริษัท ตาชำนิ จำกัด ต้องรับผิดชอบงานใน 3 ส่วน คือ 1.การประชุมเพื่อทราบลักษณะและประเภทของงาน 2.การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำ 3.การปฏิบัติงานการจัดการไฟล์ภาพถ่าย โดยทุกส่วนต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบครอบและรักษาคุณภาพของงานเพื่อสนับสนุนผู้เป็นช่างภาพหลัก
นอกจากนี้การปฏิบัตงานในตำแหน่งดังกล่าวยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพด้านการถ่ายภาพได้

คำสำคัญ: การถ่ายภาพ, ผู้ช่วยช่างภาพ, ตาชำนิ


Abstract

This cooperative report studies the roles of the assistant photographer at Chamni’s Eye Company Limited. It has a key objective to investigate the responsibilities of the assistant photographer working for this company. Throughout the cooperative project, as an assistant photographer, it was found that the assistant photographer needs to handle 3 main tasks, which are : (1) The briefing on the scope of work; (2) preparation of the equipment for production; and (3) execution of the photographer; All of these needed to be done with great caution in order to achieve the highest quality of works.
After completion of this project, the student could have more knowledge and be able to apply these experiences to a professional career in the future.

Keywords:  photograph, Chamni’s Eye.


รายงานการปฎิบัติงานการเป็นผู้ช่วยช่างภาพใน บริษัท ตาชำนิ จำกัด-A Photographer Assistant in Chamni’s Eye Co.,Ltd

Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)

การเป็นผู้ช่วยช่างภาพใน บริษัท ตาชำนิ จำกัด

ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)     

A Photographer Assistant in Chamni’s Eye Co.,Ltd

รายชื่อนักศึกษา

นายวุฒิกร สันประเสริฐ   5804640026

ภาควิชา

สื่อดิจิทัล

คณะ

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

3/2560

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวทิต ทองจันทร์

 

ลำดับที่

เนื้อหา

ไฟล์ (PDF)

1

ปก

01 Cov.pdf

2

บทคัดย่อ

02 Abs.pdf

3

กิตติกรรมประกาศ 

03 Ack.pdf

4

สารบัญ 

04 Tbc.pdf

5

บทที่ 1 – บทนำ 

05 Ch1.pdf

6

บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

05 Ch2.pdf

7

บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

05 Ch3.pdf

8

บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 

05 Ch4.pdf

9

บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ

05 Ch5.pdf

10

บรรณานุกรม  

06 Ref.pdf

11

ภาคผนวก 

07 App.pdf

12

ประวัติผู้เขียน 

08 Vit.pdf

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 499
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles