หน้าที่การประสานงานกองถ่าย บริษัทเดอะ วัน เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด พ.ศ.2561

Last modified: July 7, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
หน้าที่การประสานงานกองถ่าย บริษัทเดอะ วัน เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด พ.ศ.2561
The Role and Responsibilities of the Coordinator the One Enterprise Company Limited in 2018
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวธัญพิชชา ขาวมานิตย์
Mr. Thanpicha Khaomanit
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
Nutthawut Singnongsaung
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
Radio-Television-Film
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ธัญพิชชา ขาวมานิตย์. (2560). หน้าที่การประสานงานกองถ่าย บริษัทเดอะ วัน เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด พ.ศ.2561. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง  บทบาทหน้าที่การประสานงานกองถ่าย บริษัทเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด พ.ศ.2561 วัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของการทำงานในการประสานงานกองถ่ายของบริษัทเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ผลการศึกษาพบว่าการทำงานในบทบาทหน้าที่การประสานงานกองถ่าย มีขั้นตอนในการทำงาน ดังนี้

1.ขั้นตอนก่อนการถ่ายทำ เริ่มจากจัดการเอกสารค่าใช้จ่ายของกองที่เราจะกองถ่ายที่เราจะทำการบันทึกเทป เพื่อจะได้เบิกงบประมาณครั้งใหม่ และทำตารางการถ่ายทำ(Breakdown) ของเรื่องที่กำลังจะถ่ายเพื่อจะได้รู้คิวถ่ายสถานที่ ฉาก เสื้อผ้า หรือของที่ต้องใช้ และทำให้รู้เวลานัดนักแสดงและทีมงาน  และตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนวันบันทึกเทป

2.ขั้นตอนการถ่ายทำ ปริ้นบทและตารางการถ่ายทำ (Breakdown) เพื่อแจกนักแสดงและทีมงานทุกฝ่าย และตรวจสอบว่าทีมงานมาครบหรือยัง หลังจากนั้นทำการนำสำเนาบัตรประชาชนเพื่อทำการเบิกจ่ายให้กับทีมงานในส่วนต่างๆ เช่น ช่างแต่งหน้า สวัสดิการ เป็นต้น และมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของนักแสดง บอกคิวนักแสดง ประสานงานระหว่างนักแสดงและทีมงานทุกฝ่าย

3.ขั้นตอนหลังการถ่ายทำ จะจ่ายเงินให้กับทีมงานนักแสดง แล้วจะรวบรวมใบภาษีต่างๆที่เราเขียน ตรวจสอบความเรียบร้อยและส่งให้ฝ่ายบัญชี

 

คำสำคัญ: ประสานงานกองถ่าย, ซิทคอม, บริษัทเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด


Abstract

This cooperative report studies the roles and responsibilities of the role responsibilities of the coordinator the one enterprise company limited in 2018. It has objectives to learn the process of coordination.
The result of this study found as following: pre-production: 1. budget documents breakdown and scheduling and confirm shooting schedule with casts and crews. 2. production print and breakdown to distribute the cast and crew, made the copy of ID card for billing payments, casts and crew. And 3. post-production pay the cast and collecting the taxes then send to the accounting department.

Keywords: Coordinator, sitcom.


หน้าที่การประสานงานกองถ่าย บริษัทเดอะ วัน เอ็น เตอร์ไพรส์ จำกัด พ.ศ.2561 / The Role and Responsibilities of the Coordinator the One Enterprise Company Limited in 2018

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ / Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 725
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print