ขั้นตอนการสั่งซื้อและจ่ายชำระหนี้

Last modified: July 27, 2019
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการสั่งซื้อและจ่ายชำระหนี้
The Study of Ordering and Payment Process Flow.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนุสบา จนทะ
นางสาวศิริญญา โนใหม่Miss. Nusaba  JantaMiss. Sirinya  Nomai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ  ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat  Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

นุสบา จนทะ และ ศิริญญา โนใหม่. (2560). ขั้นตอนการสั่งซื้อและจ่ายชำระหนี้. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

ทุกกิจการที่ดำเนินธุรกิจจะต้องมีรายจ่าย(Expenditure) หรือค่าใช้จ่าย(Expenses) เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ซึ่งเมื่อกิจการมีการจ่ายเงินไปต้องมีหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเงินสด หรือเงินเชื่อเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่จัดทำ ขึ้นโดยบุคคลภายนอกจัดทำขึ้นแล้ว ออกให้แก่กิจการเพื่อเป็นหลักฐาน การซื้อสินค้าหรือรับบริการ ปัญหาเอกสารดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำ ในการนำมาประกอบการลงบัญชี ปัญหาที่มักพบบ่อย คือข้อผิดพลาดของเอกสาร เช่น เอกสารไม่ครบ ข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง ทำให้มีผลกระทบกับการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการศึกษาแผนกค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนได้แก่ 1.ขั้นตอนการสั่งซื้อ 2.ขั้นตอนการชำระหนี้ ซึ่งแต่ละหน้าที่ล้วนแต่มีความสำคัญทุกระบบ ถ้าระบบใดเกิดข้อผิดพลาดจะทำให้ระบบอื่นๆ ไม่สามารถดำเนินต่อได้และทำให้เกิดความเสียหารแก่บริษัท โดยคณะผู้จัดทำศึกษาเพื่อนา ไปวิเคราะห์และหาจุดบกพร่อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: ขั้นตอนการชำระหนี้ / ขั้นตอนการสั่งซื้อ


Abstract

The trainees had studied and operated the co-operative education at Pena House Public Co., Ltd., which is one of Thailand’s leading fashion retailers and manufacturers of garments with over 30 years of experiences. The company was established in 1972, and was known as “Carpenter International Co., Ltd.”. Due to the long experience in fashion business, Pena Group created its own house brands with different characteristics to specify each target group. PENA HOUSE, TEN&CO, ITEMS and U-FO are the company’s self created fashion brands, which are well known nationwide.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned to be an assistant accountant at Pena House Public Co., Ltd. The responsibilities were ordering and making payment in Pena House Public Co., Ltd.

 

From working as mentioned above, the trainees got real experiences of working and learned how to work with others.

Keywords: Ordering Process, Debt Payment, Garment Industry.


ขั้นตอนการสั่งซื้อและจ่ายชำระหนี้ The Study of Ordering and Payment Process Flow.

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 410
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code