ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
Preparing Monthly Report of Value Added Tax.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสิริยากร แม่นแท้, นางสาวเสาวลักษณ์ ม่วงรอด
Miss. Siriyakorn Mantae, Miss. Saowaluk  Muangrod
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat  Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

สิริยากร แม่นแท้ และ เสาวลักษณ์ ม่วงรอด. (2560). ภาษีมูลค่าเพิ่ม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

บริษทั ฐาปณา เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่รับจัดทำด้านบัญชีการเงินการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีแบบครบวงจรรวมถึงการปิดบัญชีประจำ และทางด้านภาษี-ประกันสังคมรับจัดทำแบบภาษีและนำส่งแบบภาษีใหกรมสรรพากรทั้ง รายเดือนและรายปี จากการที่คณะผู้จัดทำได้เข้ามาปฏิบัติงานสหกิจ ณ บริษัท ฐาปณา เซอร์วสิ กรุ๊ป จำกัด ได้มีการรับมอบหมายงานจากพนักงานที่ปรึกษา ทางคณะผู้จัดทำมีความสนใจในการทำภาษีมูลค่าเพิ่ม และเป็นงานที่คณะผู้จัดทำ ด้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอยู่บ่อยๆทำให้คณะผู้จัดทำมีความเชี่ยวชาญ จึงเลือกเรื่องนี้มาทำเป็นโครงงาน ในการทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ิ่งที่สำคัญในการทำภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อศึกษาถึงข้อมูล รายละเอียดของภาษีซื้อ และภาษีขาย เพื่อนำ มาเสียภาษีไดอย่างถูกต้องดังนั้นจึงต้องมีการบันทึกข้อมูล ให้ครบถ้วนและมีการตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด

คำสำคัญ: ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ใบกำกับภาษี


Abstract

The trainees had studied and operated the co-operative education at Thapana Service Group Co., Ltd. This company provides services such as company’s registration, company’s liquidation registration, social security registration, annual and monthly book keeping for submittance to the Department of Business Development and The Revenue Department, tax avoidance, and other services related to accounting system and business consulting.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned to be an assistant accountant at Thapana Service Group Co., Ltd. The responsibilities were recording Value Added Tax forms and submitting them to the Revenue Department under taxation regulation.

From working as mentioned above, the trainees got real experiences of working and learned how to work with others.

Keywords: Value Added Tax, Tax Invoice, Tax Avoidance.


ภาษีมูลค่าเพิ่ม Preparing Monthly Report of Value Added Tax.

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 4946
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code