กระบวนการกรองน้ำประปาของโรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์

Last modified: March 2, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
กระบวนการกรองน้ำประปาของโรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์
The Water Filter System of the Mahasawat Plant
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย จิรพงศ์ เพ่งแสง
Mr. Jirapong Pengsang
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ปิยะนุช มีธรรม
Mrs. Piyanuch Meitham
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

จิรพงศ์ เพ่งแสง. (2561). กระบวนการกรองน้ำประปาของโรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานนี้นำเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์การผลิตน้ำประปา ซึ่งได้ทำการศึกษาในระหว่างปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษากับทางแผนกงานระบบการดูแลการผลิตน้ำประปา ของโรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ในพื้นที่ของสำนักงานประปามหาสวัสดิ์ เกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบการผลิตน้ำประปา ปั๊มสูบน้ำดิบ ระบบการใส่สารเคมี ระบบการตกตะกอน และระบบบ่อกรอง โดยในโครงงานนี้อธิบายถึงหลักการทำงานของระบบการผลิตน้ำประปา ระบบตรวจสอบ การบำรุงรักษา และแนวทางแก้ไขปัญหาภายในระบบ

คำสำคัญ: ระบบการตกตะกอน, บ่อกรอง


Abstract

This project presented the experience of producing water supply, which was studied during the implementation of the cooperative education project with the Department of Water Treatment with the duty of system supervision of the Maha Sawat water production plant in Maha Sawat Waterworks Office. The study focused on the working principle of the water supply system, raw water pump, chemical dosing system, sedimentation system, and filter pond system. This research explained the functions of the water supply production system, the maintenance inspection system, and included solutions to some problems found within the system

Keywords: Solid Contact Clarifier, Filter Tank.


กระบวนการกรองน้ำประปาของโรงผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ | The Water Filter System of the Mahasawat Plant

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok,  Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 464
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code