การออกแบบและวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยฐานรองรับหอระบายความร้อนขนาด 4,489 กิโลกรัม

Last modified: January 12, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบและวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยฐานรองรับหอระบายความร้อนขนาด 4,489 กิโลกรัม
Design and Analyze for Structure of Cooling Tower Size 4,489 kg
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธนเกียรติ เรืองสง
Mr. Thanakead, Ruangsong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
Dr.Chanchai Wiroonritichai
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

ธนเกียรติ เรืองสง. (2562). การออกแบบและวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยฐานรองรับหอระบายความร้อนขนาด 4,489 กิโลกรัม . (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ในการออกแบบฐานรองรับหอระบายความร้อนขนาด 4,489 กิโลกรัม แต่ทางบริษัท เอ็ม ไอ อี ต้องการทราบความสามารถของโครงสร้างในการรับน้ำหนักได้ตามหลักวิศวกรรมจึงมอบหมายให้ทําการวิเคราะห์โครงสร้างขนาด 150 x 100 mm โดยโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ได้ค่าความปลอดภัย เท่ากับ 36.30 ซึ่งได้ค่าความปลอดภัยมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานบริษัทต้องการลดต้นทุนและใช้วัสดุที่พอเหมาะ จึงทําการออกแบบใหม่เพื่อให้ได้โครงสร้างที่สามารถรับน้ำหนักได้จริงและทําการเปรียบเทียบกับฐานรองรับใหม่ที่ออกแบบโดย อ้างอิงจากขนาด 150 x 75 mm ซึ่งเป็นเหล็กเล็กที่สุดของเหล็กไวด์แฟรงค์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ผลจากการวิเคราะห์ พบว่าโครงสร้างที่ ออกแบบใหม่ขนาด 150 x 75 mm ได้ค่าความปลอดภัยวัสดุ เท่ากับ 26.46 และทําการเปรียบเทียบกับ ฐานรองรับขนาด 200 x 100 mm ซึ่งเป็นเหล็กใหญ่กว่าหนึ่งขนาดของเหล็กไวด์แฟรงค์โดยใช้โปรแกรม สําเร็จรูปผลจากการวิเคราะห์ พบว่าโครงสร้างที่ออกแบบใหม่ขนาด 200 x 100 nan ได้ค่าความปลอดภัยวัสดุ เท่ากับ 39.64 ดังนั้นในการออกแบบฐานรองรับหอระบายความร้อนขนาด 4,489 กิโลกรัม ใช้เหล็กไวด์แฟรงค์ขนาด 150 x 75 mm ทําให้สามารถลดต้นทุนได้ 957.22บาทต่อเสา เทียบกับเหล็กไวด์แฟรงค์ขนาด 150 x 100 mm ที่ใช้หน้างานจริงโครงการนี้มี 16 เสาจึงทําให้ลดค่าใช้จ่าย ทั้งหมด 15,315.52 บาท

คำสำคัญ: ฐานรองรับ, ออกแบบ, วิเคราะห์, ไฟไนต์เอลิเมนต์


Abstract

The design the base for cooling tower size 4,489 kg, but the company wanted to know the structural capacity to carry the weight according to engineering principles, therefore assigned to analyze the structure size 150 x 100 mm by the analysis package. The safety factor is 36.30 which is higher than the standard safety factor. The company wants to reduce costs and use suitable materials. Therefore, the redesign was made to obtain a structure that can actually support the weight and compare it with the newly designed support. Based on the dimensions of 150 x 75 mm, which is the smallest of the Wide frank steel, the results were analyzed using a software package. It was found that the newly designed structure of 150 x 75 mm had a material safety factor of 26.46 and was compared with the new support designed Based on 200 x 100 mm, which is one size larger than that of Wide frank steel using a ready program. It was found that the newly designed structure of 200 x 100 mm has a material safety factor of 39.64, so in the design of the 4,489 kg cooling tower support base, 150 x 75 mm Wide frank steel was used. The original cost 957.22 baht per pole, When compared with wide frank steel, size 150 x 100 mm, that was used on site, with 16 columns, thus reduced the total cost of 15,315.52 baht.

Keywords:  Structure, Design, Analyze, Finite Element.


การออกแบบและวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยฐานรองรับหอระบายความร้อนขนาด 4,489 กิโลกรัม | Design and Analyze for Structure of Cooling Tower Size 4,489 kg

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok,  Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 255
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code