ระบบบริหารงานร้านขายของเล่น

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบบริหารงานร้านขายของเล่น
Toy Shop Management System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายยุทธพงษ์ มาไพศาลทรัพย์, นายวสุดล คงประเสริฐคุณ
Mr. Yuttapong Mapaisansab, Mr. Wasudon Kongprasurtkhun
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศรัญธร มั่งมี
Miss Saranthon Maungmee
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Computer Business
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2561
1/2018

การอ้างอิง/citation

ยุทธพงษ์ มาไพศาลทรัพย์ และ วสุดล คงประเสริฐคุณ. (2561). ระบบบริหารงานร้านขายของเล่น. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงงานนี้ เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการร้านขายของเล่นโดยทางคณะผู้จัดทำได้ทาการค้นหา รวบรวมข้อมูล ต่างๆเพื่อนำมาวิเคราะห์หาข้อบกพร่องและปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลและบันทึกข้อมูลสินค้าได้ ระบบนี้ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบบริหารจัดการร้านขายของเล่นโดยโปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 R2 ในการสร้างฐานข้อมูล และโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ในการออกแบบโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมระบบบริหารจัดการร้านขายของเล่น สามารถช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานและช่วยให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำสำคัญ: ฐานข้อมูล, บริหารจัดการร้าน, ร้านขายของเล่น


Abstract

The purpose of this project was to develop a toy store management system Program.By that, the organizers has done the research and collected vadous information to analyze and improve the program in order to meet the needs of the users. By which, users can search for information and record information. This project has developed a database and toy store management system by using Microsoft SQL Server 2008 R2 to create a database and Microsoft Visual Studio 2010 to design the program. The toy store management system progam can help meet the needs ofusers and help users’ business be more efficient

Keywords : Database, Shop Management, Toy Shop.


ระบบบริหารงานร้านขายของเล่น / Toy Shop Management System

Faculty of information technology, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1337
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code