ระบบแจ้งปัญหางานให้กับพนักงานฝ่ายไอที

Last modified: January 31, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบแจ้งปัญหางานให้กับพนักงานฝ่ายไอที
Problems Notification System for IT Support Department
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายศรวิศิษฏ์  เสนะเปรม
Mr. Sornwisit Senaprem
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นิตินัย  ไพศาลพยัคฆ์
Mr. Nitinai Phaisanpayak
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Computer Business
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ศรวิศิษฏ์  เสนะเปรม. (2561). ระบบแจ้งปัญหางานให้กับพนักงานฝ่ายไอที. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ผู้จัดทำพัฒนาโปรแกรมระบบแจ้งปัญหางานให้กับพนักงานฝ่ายไอที ให้กับ บริษัท เซ็นทรัล จำกัดมหาชน สาขาพระราม9 (สำนักงานใหญ่โรบินสัน) เพื่อไว้สำหรับจัดการความเป็นระเบียบและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานฝ่ายแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ไอที โดยผู้จัดทำได้พัฒนาระบบด้วยโปรแกรม Visual Studio 2019 ในการพัฒนาระบบ ออกแบบระบบ และบันทึกข้อมูล ผลที่ได้จากการพัฒนา คือ สามารถช่วยให้บริษัท เซ็นทรัล จำกัดมหาชน (สำนักงานใหญ่โรบินสัน) มีระบบแจ้งปัญหางานให้กับพนักงานฝ่ายไอที ในบริษัท โดยทั้งหมดนี้โครงงานดังกล่าวสามารถช่วยประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูลพนักงาน

คำสำคัญ :  ฮาร์ดแวร์, โปรแกรมสำนักงาน, ระบบแจ้งปัญหา


Abstract

This document was a part of the internship project the student was required to develop. “Problems notification system for IT support department” for Central Rama 9 Co. Ltd. (Robinson Main office) was developed to organize and facilitate workflow for the IT support department. The publisher developed the system using Visual Studio 2019 program for system development, system design, and data recoding. The result acquired was that this system became very helpful for Central Rama 9 Co. Ltd., (Robinson Main office) as this notification system could help save time for tracking problems that occurred.

Keywords: Problem Notification System, Hardware, E-office.


ระบบแจ้งปัญหางานให้กับพนักงานฝ่ายไอที / Problems Notification System for IT Support Department

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 783
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code