เว็บไซต์สังเกตการณ์การโอนถ่ายข้อมูลของเวชระเบียน โรงพยาบาลธนบุรี

Last modified: June 15, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เว็บไซต์สังเกตการณ์การโอนถ่ายข้อมูลของเวชระเบียนโรงพยาบาลธนบุรี
Observation of Website Data Migration for Medical Records at Thonburi Hospital
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุมิตา บุญปลื้ม 5704800067
Miss Sumita Boonpluem 5704800067
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอก บำรุงศรี
Mr. Eak Bamrungsi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

สุมิตา บุญปลื้ม. (2561). เว็บไซต์สังเกตการณ์การโอนถ่ายข้อมูลของเวชระเบียนโรงพยาบาลธนบุรี. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

    โรงพยาบาลธนบุรีเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีเครือข่ายมากถึง 13 แห่งทั่วประเทศ สามารถรักษาโรคต่างๆได้ครอบคลุมทุกโรค จึงทำให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในการดูแลรักษา และพึงพอใจในมาตรฐานของการบริการตลอดมา โดยโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาด้านต่างๆ ในการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในส่วนของการพัฒนาแผนกเวชระเบียนนั้น โรงพยาบาลธนบุรีได้มีการพัฒนามาใช้เป็นระบบจัดการเอกสารแบบ DMS (Document Management System) และปัจจุบันได้มีการพัฒนามาเป็นระบบใหม่จึงจำเป็นต้องมีการโอนถ่ายข้อมูล (Migration)  จากระบบเก่าไปเป็นระบบใหม่ซึ่งหากต้องการเรียกดูการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างการดำเนินการ ต้องมีการเขียนโค้ดเพื่อเข้าไปดูซึ่งอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้รับมอบหมายให้จัดทำเว็บไซต์สังเกตการณ์การโอนถ่ายข้อมูลของเวชระเบียนโรงพยาบาลธนบุรี  เพื่อให้การเรียกดูการโอนถ่ายข้อมูลมีความสะดวกและง่ายขึ้น โดยใช้โปรแกรม Visual Studio Code ในการสร้างเว็บไซต์ เพื่อที่จะสามารถเปิดหน้าเว็บขึ้นมาดูได้เลย ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากในการเรียกดูการโอนถ่ายข้อมูล

คำสำคัญ : เวชระเบียน, ระบบจัดการเอกสาร, การโอนถ่ายข้อมูล


Abstract

     Thonburi Hospital is a private hospital that has a network of 13 centers around the country and can cure all diseases. As a result, consumer confidence is in high attendance, and they are satisfied with the standard of service throughout. The hospital has been designed to provide customer service with convenience and speed in part with the development of the medical records department Thonburi Hospital, The hospital developed a document management system using DMS (Document Management System) and now has developed a new system and required to transfer data (Migration) from the old system to the new system, This would reduce the data transfer rate during operation where one must write code to see the information, which might be difficult. Therefore, the author was assigned to create a website for the medical record transfer of Thonburi Hospital to help browsing, and data transfer would be more convenient and easier through using Visual Studio Code to create a website to open up the page and see the information. This reduces the hassle of browsing data transfer.

 Keywords : Medical records, Document Management System, Migration.


เว็บไซต์สังเกตการณ์การโอนถ่ายข้อมูลของเวชระเบียนโรงพยาบาลธนบุรี/Observation of Website Data Migration for Medical Records at Thonburi Hospital   

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 127
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print