การพัฒนาเว็บไซต์บริษัท ออลแมชมีเดียแอนด์แอดเวอไทซิง จำกัด

Last modified: December 14, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การพัฒนาเว็บไซต์บริษัท ออลแมชมีเดียแอนด์แอดเวอไทซิง จำกัด
Website Development for Allmatch Media & Advertising Co., Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายปกรณ์ ตุลกิจจาวงศ์
Mr. Pakorn Tulkijjawong, 6005100012
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อรรณพ กางกั้น
Mr. Unnop Kangkan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ปกรณ์ ตุลกิจจาวงศ์. (2563). การพัฒนาเว็บไซต์บริษัท ออลแมชมีเดียแอนด์แอดเวอไทซิง จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Tulkijjawong P. (2020). Website development for allmatch media & advertising Co., Ltd. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Information Technology, Siam University.


บทคัดย่อ

นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้มาปฏิบัติงาน ที่ บริษัท ออลแมช มีเดีย แอนด์ แอดเวอไทซิง จำกัด พบว่าทางบริษัทไม่มีเว็บไซต์สำหรับการโฆษณาผลงาน และการให้บริการบนสื่อออนไลน์ จึงส่งผลให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่นในการใช้บริการ นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจึงได้พัฒนาเว็บไซต์บริษัท ออลแมชมีเดียแอนด์แอดเวอไทซิง จำกัด ด้วยโปรแกรม WordPress 5.8.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการนำเสนอข้อมูลภายในองค์กร ภาพลักษณ์ บริการ และผลงานของทางบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งาน โดยภายในเว็บไซต์ประกอบไปด้วยหน้าเว็บไซต์หลัก ประวัติความเป็นมา บริการ ผลงาน ข้อมูลการติดต่อ และบทความต่างๆ ที่ให้ความรู้ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทราบถึงข้อมูลของทางบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างช่องทางการทำธุรกิจที่เปิดกว้างมากขึ้น

คำสำคัญ: การพัฒนาเว็บไซต์, การโฆษณา, ระบบการจัดการเนื้อหา


Abstract

The cooperative student had worked at All Match Media and Advertising Company Limited. During the period of internship, it was found that the company did not have a website to advertise previous projects and provide services. This resulted in an untrustworthy image to company clients. Thus, I proposed to develop a company website using WordPress 5.8.1 platform. The company website would serve as a tool to present company information, company image, company services and advertise on successful projects. This will help building trust between the company and clients. The website consisted of a main page, company history, services, previous projects and articles which relate to the company. This allows consumers and potential clients to gain a better understanding about company and its business, which will lead to new business opportunities.

Keywords:  Advertising, Content Management System, Website Development.


การพัฒนาเว็บไซต์บริษัท ออลแมชมีเดียแอนด์แอดเวอไทซิง จำกัด | Website Development for Allmatch Media & Advertising Co., Ltd

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 377
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print