การพัฒนาเว็บไซต์จับฉลากสินค้าด้วยระบบจัดการเนื้อหา Magento

Last modified: December 14, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การพัฒนาเว็บไซต์จับฉลากสินค้าด้วยระบบจัดการเนื้อหา Magento
Developing Raffle System Website Using the Magento Content Management System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอัครพล ฮ้อยิ่ง  6105100003, นายอัฐพล ปะโพธิง  6105100004
Mr. Akkalapon  Horying  6105100003, Mr. Attapon  Papoting   6105100004
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์
Mr. Narongrit    Sukonthasing
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

อัครพล ฮ้อยิ่ง  และอัฐพล ปะโพธิง. (2563). การพัฒนาเว็บไซต์จับฉลากสินค้าด้วยระบบจัดการเนื้อหา Magento. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

Horying A. & Papoting A. (2020). Developing raffle system website using the Magento Content management system. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

คณะนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจได้เข้ามาปฏิบัติงานที่บริษัท มาร์จิน เฟรม จำกัด และได้รับมอบหมายให้ร่วมมือกับพนักงานภายในองค์กรในการพัฒนาระบบจับฉลากสินค้า ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนามาให้ผู้ที่มีความสนใจในการเข้าร่วมแคมเปญจับฉลากสินค้าเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ได้ ทางคณะนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจจึงได้ทำการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่าตัวระบบงานเดิมนั้นมีการใช้งานที่ซับซ้อนทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานระบบได้อย่างสะดวก และเกิดความสับสนในการใช้งาน ทางคณะนักศึกษาจึงได้พัฒนาระบบจับฉลากสินค้า โดยใช้ Visual Studio Code 1.54.2 และ Fat-Free Framework 3.7 เข้ามาเป็นโปรแกรมที่ใช้พัฒนา โดยใช้ภาษา PHP 7.2.1.9 สำหรับการเขียนโปรแกรมและ MariaDB 10.6.4 มาเป็นระบบฐานข้อมูลโดยมี Magento 2 เป็นระบบจัดการเนื้อหา ซึ่งจากการพัฒนาทำให้ได้ระบบที่มีหน้าจอของการร่วมจับฉลากสินค้า การจัดการข้อมูล การแสดงผลข้อมูล และการเข้าร่วมแคมเปญ ซึ่งจากการที่คณะนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจได้ทำการพัฒนาระบบขึ้นนั้นทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบได้ง่าย สะดวก และลดข้อผิดพลาดของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ: พัฒนาเว็บไซต์, ระบบจับฉลากสินค้า, ระบบจัดการเนื้อหา


Abstract

The researchers had an opportunity to work at Margin Frame Co. Ltd, as an intern student. The company had us work along with the staff to develop a new Raffle System used in the website for those interested in the raffle campaign. The researchers collected and analyzed the problems and found that the old system was not user-friendly and had a complicated process that might cause some customers confused. The researchers developed a new system to replace the old one using Visual Studio Code 1.54.2 and Fat-Free Framework 3.7, programming used PHP 7.2.1.9, MariaDB 10.6.4 for database system and Magento 2 for data management. The combination of the stated software results of the were as follows: drawing interface, data management, data display, and campaign engagement which was more user-friendly and caused less user mistakes.

Keywords: Content Management System, Raffle System, Website Development


การพัฒนาเว็บไซต์จับฉลากสินค้าด้วยระบบจัดการเนื้อหา Magento | Developing Raffle System Website Using the Magento Content Management System

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 281
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print