การพัฒนาเว็บไซต์ไทยชิลลี่ฟาร์ม

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การพัฒนาเว็บไซต์ไทยชิลลี่ฟาร์ม
Websites Development for Thai Chili Farm
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายศุภโชค จิรวัฒนาภิมงคล
Mr. Suphachok Jirawatthanapimongkhon , 5904800041
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วีนา  โชติช่วง
Miss Veena Chotchaung
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ศุภโชค จิรวัฒนาภิมงคล. (2561). การพัฒนาเว็บไซต์ไทยชิลลี่ฟาร์ม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เซเว่น รีพับลิค จำกัด มีจุดมุ่งหมายในด้านการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับธุรกิจต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาเว็บไซต์รูปแบบของธุรกิจออนไลน์ โดยโครงงานนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอสินค้าของบริษัท Thaichilli ซึ่งมีการนำเสนอข้อมูลของพริกต่างๆ ซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัท มีการนำเสนอข้อมูลสินค้า ข้อมูลรายละเอียด ความรู้ในการเพาะปลูกเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และมีช่องทางติดต่อในกรณีที่ลูกค้าสนใจสินค้าของทางเว็บไซต์ ในการพัฒนาเว็บไซต์นี้ มีรูปแบบของ Responsive และการใช้ภาษา HTML และใช้ Adobe Dreamweaver CC 2019 เป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการพัฒนา นอกจากนี้ เว็บไซต์ดังกล่าว มีการแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ และลูกค้า โดย ผู้ดูแลระบบสามารถ จัดการข้อมูลสินค้า การจัดการข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ ในส่วนผู้ใช้งานนอกจากจะได้ข้อมูลในตัวสินค้าและรายละเอียดสินค้าแล้ว ยังสามารถติดต่อได้จากช่องทางนี้อีกด้วย โดยรูปแบบของเว็บไซต์มีการออกแบบให้ดูทันสมัย น่าเชื่อถือ นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ : เซเว่น รีพับลิค, เว็บไซต์, ธุรกิจออนไลน์


Abstract

Seven Republic Company Limited aims to develop websites for various businesses. The objective of this project was to develop a web application, which is the main product of the company that includes product information, detailed information about cultivation in order to obtain quality products and ways to make contact if customers are interested in the products on the website. In the development of this website, there was a form of Responsiveness and use of HTML and Adobe Dreamweaver CC 2019 as the main tools for development. In addition, the website splits users into 2 parts, the system administrators and the customers. The administrator can manage product information and manage various information related to the website. For users, in addition to receiving product information and product details, can also be contacted via this channel as well. The form of the website was designed to look modern, reliable, presenting news and information that is beneficial to customers.

Keywords: Seven Republic, website, online business.


การพัฒนาเว็บไซต์ไทยชิลลี่ฟาร์ม / Websites Development for Thai Chili Farm

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 344
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print