วิกี้ ระบบโต้ตอบอัตโนมัติ

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
วิกี้ ระบบโต้ตอบอัตโนมัติ
WIKI Automated Response System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายภาณุพงศ์ พัฒนาคม  6004800039, นางสาวนันทภรณ์  ภุมรินทร์  6004800042
Mr. Panupong  Pattanakhom  6004800039, Miss Nanthaporn  Pummarin  6004800042 
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ธนาภรณ์  รอดชีวิต
Miss Thanaporn Rodcheewit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ภาณุพงศ์ พัฒนาคม และนันทภรณ์  ภุมรินทร์. (2563). วิกี้ ระบบโต้ตอบอัตโนมัติ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Pattanakhom P. & Pummarin N. (2020). WIKI automated response system. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท พีเอ็นเอ ดิจิตอล จํากัด เป็นบริษัทที่จัดทำแผนการตลาดอย่างเต็มรูปแบบ ประกอบไปด้วยแคมเปญสร้างสรรค์ที่สามารถกำหนดเป้าหมายและข้อความที่เหมาะสม ประกอบธุรกิจครอบคลุมถึงการออกแบบเว็บไซต์ เว็บเพจ เพื่อสร้างยอดขายทางการตลาด ซึ่งทางบริษัท พีเอ็นเอ ดิจิตอล จำกัด มีความต้องการพัฒนาระบบโต้ตอบอัตโนมัติ (Chatbot) เพื่อใช้ภายในบริษัท จึงได้มอบหมายให้คณะผู้จัดทำ ทำการพัฒนา วิกี้ ระบบโต้ตอบอัตโนมัติ โดยใช้ Electron JS ในการพัฒนาเพื่อเป็น Desktop Application พัฒนาด้วยโปรแกรม Visual Studio Code และ Dialog Flow Essentials ระบบประกอบด้วย 1) การพูดคุยโต้ตอบอัตโนมัติกับผู้ใช้ 2) เพิ่ม ลบ แก้ไข Intents ได้ 3) เพิ่ม ลบ แก้ไข Training phrases และ 4) เพิ่ม ลบ แก้ไข Text Response ผลการทดสอบระบบจากการใช้งานของผู้ใช้ภายในบริษัท พบว่า วิกี้ ระบบโต้ตอบอัตโนมัติ สามารถช่วยลดการตอบคำถามซ้ำ ๆ ได้

คำสำคัญ: บริษัท พีเอ็นเอ ดิจิตอล จำกัด, ระบบโต้ตอบอัตโนมัติ, แชทบอท, วิกี้


Abstract

PNA Digital Co., Ltd. is a company that provides a full marketing plan that includes creative campaigns that are targeted with the right message. The business covers development of websites and web pages to generate marketing sales. The company has a need to develop an automated response system (Chatbot) for use within the company. The author was assigned to develop a WIKI Automated Response System by using Electron JS for a Desktop Application with Visual Studio Code and Dialog Flow Essentials. The system consists of functions including: 1) Auto-conversation with users; 2) the employees can add, delete, edit intents; 3) the employees can add, delete, edit training phrases; and 4) the employees can add, delete, edit text responses. The program results by users within the company found that the system can help reduce repetitive questions.

Keywords:  PNA Digital Co.,Ltd. , Automated response system, Chatbot, Wiki.


วิกี้ ระบบโต้ตอบอัตโนมัติ |  WIKI Automated Response System  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 411
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print