พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันก้าวไกลทูเดย์

Last modified: December 2, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันก้าวไกลทูเดย์
Mobile Application Development for Move Forward Today
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายคุณากร   กล้าอาษา  6004800009, นายพัชระ   กันทา  6004800028
Mr. Kunakorn   Kla-asa  6004800009, Mr. Patchara    Kantha  6004800028
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ จรรยา  แหยมเจริญ, อาจารย์ ธนาภรณ์  รอดชีวิต
Miss Janya   Yamcharoen, Miss Thanaporn Rodcheewit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|citation

คุณากร กล้าอาษา และพัชระ กันทา. (2563). พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันก้าวไกลทูเดย์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Kla-asa  K. & Kantha P. (2020). Mobile application development for move forward today. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษานี้ เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันก้าวไกลทูเดย์ สำหรับเป็นช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่ข่าวสารของพรรคก้าวไกลผ่านทางอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ซึ่งเดิมมีเพียงการเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของพรรคก้าวไกลเท่านั้น ในปัจจุบันสมาชิกของพรรคเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้นทางพรรคต้องการให้สมาชิกของพรรคและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของพรรคได้สะดวก รวดเร็ว มีความทันสมัย และสร้างประสบการณ์การใช้งานใหม่ๆ ให้กับสมาชิกของพรรคโดยนำเทคโนโลยีดิจิตัลเข้ามาช่วย บุคคลทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกผ่านแอปพลิเคชันได้ สมาชิกของพรรคสามารถเข้าถึงข้อมูลของพรรคและบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัวผ่านแอปพลิเคชันได้ และยังเป็นช่องทางในการช่วยเหลือประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง คณะผู้จัดทำจึงได้รับมอบหมายจากบริษัท แอ๊บโซลูท เมเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์ จำกัด ให้พัฒนาระบบนี้ โดยในการพัฒนาระบบคณะผู้จัดทำพัฒนาจากฐาน API Services และฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อลดการเขียนชุดคำสั่งและเวลาในการพัฒนา ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้คือภาษา Dart ด้วยโปรแกรม Visual Studio Code

คำสำคัญ: โมบายแอปพลิเคชัน, ก้าวไกลทูเดย์, พรรคก้าวไกล, บริษัท แอ๊บโซลูท เมเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์ จำกัด


Abstract

The objective of this cooperative education project was to develop a mobile application for move forward today’s move forward party. This would be a new channel for communication and broadcast the news of the move forward party via mobile phone. Previously, news was only posted through the website. The membership of the party increased in large numbers, therefore, the party wants its members and the general public to have access to the party’s information with ease, speed, modern, and create new user experiences for the members of the party by applying digital technology. The general public can apply for membership and the members can access information and manage their profile through the application.  We, the cooperative internship students, were assigned by Absolute Management Solutions Co., Ltd. to develop this system based on the API Services and the existing database to reduce a coding and development time. The computer language used was Dart, and coding used Visual Studio Code.

Keywords:  Mobile Application, Move Forward Today, Move Forward Party, Absolution  Management Solutions Co.,Ltd..


พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันก้าวไกลทูเดย์ |  Mobile Application Development for Move Forward Today  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 308
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print