Tags: วิทยาการคอมพิวเตอร์
พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมแอปชีท

ทวีศักดิ์ ดิษฐี. (2565). พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมแอปชีท. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สายของโรงเรียนขุขันธ์

ณัฐนันท์ เกียรติจินดารัตน์. (2565). ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สายของโรงเรียนขุขันธ์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การทำ Automated Test ด้วย Katalon Studio

ธนากร เจียมเจริญ, ทรงพล พินิจจินดาพันธุ์. (2565). การทำ Automated Test ด้วย Katalon Studio. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันยืมและคืนอุปกรณ์ด้วย AppSheet

ธนวรรษ มีสง่า. (2565). การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันยืมและคืนอุปกรณ์ด้วย AppSheet. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาระบบ Database Optimized

ศุภกิจ แซ่เฮ้ง. (2565). การพัฒนาระบบ Database Optimized. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ไลน์แชทบอทช่วยแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีในองค์กร

เธียรวิชญ์ พาทรัพย์มา. (2565). ไลน์แชทบอทช่วยแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีในองค์กร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

เว็บเพจสมุดรายชื่อโทรศัพท์พนักงานวชิราวุธวิทยาลัย

ธนวรรษ โสวัตร. (2564). เว็บเพจสมุดรายชื่อโทรศัพท์พนักงานวชิราวุธวิทยาลัย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

เว็บไซต์จองที่นั่งงานจัดเลี้ยง พร้อมระบบจัดการ

พีรพัฒน์ มาพิทักษ์. (2564). เว็บไซต์จองที่นั่งงานจัดเลี้ยง พร้อมระบบจัดการ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน ijob ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ็น. กรุ๊ป 888

ภูวไนย อมรสิน. (2564). การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน ijob ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ็น. กรุ๊ป 888. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การบำรุงรักษาเว็บไซต์คู่มือระบบวันเว็บ บริษัท อวาแลนท์ โกลบัล จำกัด

พรนภัส หมัดโซะ. (2563). การบำรุงรักษาเว็บไซต์คู่มือระบบวันเว็บ บริษัท อวาแลนท์ โกลบัล จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

พัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

อนนต์ ไชยกุล. (2562). พัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันไทยต้องรอด

ภัทราพร อมรชัยวุฒิกุล และ เดชาวัต ภักบำรุง. (2562). พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันไทยต้องรอด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบันทึกข้อมูลงานซ่อมบำรุงของคอนโดชาญอิสระซิตี้โฮม

หทัยรัตน์ เพชรสังข์. (2563). ระบบบันทึกข้อมูลงานซ่อมบำรุงของคอนโดชาญอิสระซิตี้โฮม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการข้อมูลการสั่งซื้อคอนกรีต

ไชยา จันทร์เฉลิม. (2563). เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการข้อมูลการสั่งซื้อคอนกรีต. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน Sprint+

ณัฐธีร์ ฉันท์แต่ง. (2563). พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน Sprint+. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

พัฒนาระบบกลางเพื่อการบริหารจัดการงานขายอุปกรณ์ก่อสร้าง

ธนัช แก้วกุลธรรม. (2563). พัฒนาระบบกลางเพื่อการบริหารจัดการงานขายอุปกรณ์ก่อสร้าง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน Dancing Hands Playroom

พัสราพร เสือเหลือง. (2563). ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน Dancing Hands Playroom. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การสร้างรายงาน การสำรวจความต้องการ ด้าน หลังคา ของลูกค้าในรูปแบบ PDF

นิธิภัทร์ โชติพัฒน์จินดา. (2563). การสร้างรายงานการสำรวจความต้องการด้านหลังคาของลูกค้าในรูปแบบ PDF. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

แอปพลิเคชันติดตามข่าวสาร

ชรินทร รัตนวราหะ, พิภพ ชูเกียรติพัลลภ, พัชรพงศ์ มั่งมีธนกาญจน์. (2563). แอปพลิเคชันติดตามข่าวสาร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบจัดการคู่มือบนแพลทฟอร์มเว็บแอปพลิเคชั่น

ชัชวาลย์ จันทร์กล่ำ, กฤตภาส ปิติสุนทรชัย, อายุวัฒน์ สมจิตร. (2563). ระบบจัดการคู่มือบนแพลทฟอร์มเว็บแอปพลิเคชั่น. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ระบบค้นหาและสั่งงานเครื่องซักผ้า

ตวงพร เถระสวัสดิ์, ปรียาพร วิสัยเกตุ. (2563). การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ระบบค้นหาและสั่งงานเครื่องซักผ้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจัดการเบอร์โทรศัพท์ภายในบริษัทฯ

กษชานน โพธิ์ไพจิตร. (2563). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจัดการเบอร์โทรศัพท์ภายในบริษัทฯ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.