Tags: วิทยาการคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน Dancing Hands Playroom

พัสราพร เสือเหลือง. (2563). ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน Dancing Hands Playroom. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การสร้างรายงาน การสำรวจความต้องการ ด้าน หลังคา ของลูกค้าในรูปแบบ PDF

นิธิภัทร์ โชติพัฒน์จินดา. (2563). การสร้างรายงานการสำรวจความต้องการด้านหลังคาของลูกค้าในรูปแบบ PDF. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

เว็บแอปพลิเคชันนับสต๊อกสินค้าสำหรับ บริษัท แอนนาโพลิส จำกัด

ศิรพงศ์ วิทยาพิทักษ์วงศ์ และพรชิตา เพื่อนค้า. (2563). เว็บแอปพลิเคชันนับสต๊อกสินค้าสำหรับ บริษัท แอนนาโพลิส จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

แอปพลิเคชันติดตามข่าวสาร

ชรินทร รัตนวราหะ, พิภพ ชูเกียรติพัลลภ, พัชรพงศ์ มั่งมีธนกาญจน์. (2563). แอปพลิเคชันติดตามข่าวสาร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบจัดการคู่มือบนแพลทฟอร์มเว็บแอปพลิเคชั่น

ชัชวาลย์ จันทร์กล่ำ, กฤตภาส ปิติสุนทรชัย, อายุวัฒน์ สมจิตร. (2563). ระบบจัดการคู่มือบนแพลทฟอร์มเว็บแอปพลิเคชั่น. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ระบบค้นหาและสั่งงานเครื่องซักผ้า

ตวงพร เถระสวัสดิ์, ปรียาพร วิสัยเกตุ. (2563). การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ระบบค้นหาและสั่งงานเครื่องซักผ้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจัดการเบอร์โทรศัพท์ภายในบริษัทฯ

กษชานน โพธิ์ไพจิตร. (2563). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจัดการเบอร์โทรศัพท์ภายในบริษัทฯ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การติดตั้งเพื่อเตรียมระบบสำหรับระบบวันเว็บ บริษัท อวาแลนท์ โกลบอล จำกัด

จิรโรจน์ ตุ้มสุวรรณ. (2563). การติดตั้งเพื่อเตรียมระบบสำหรับระบบวันเว็บ บริษัท อวาแลนท์ โกลบอล จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจากข้อมูลการซื้อสินค้าออนไลน์

ณฤทธิ์ จัตุรัสพันแสง และนิธิศ ชวรัตน์เจริญกิจ. (2563). วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจากข้อมูลการซื้อสินค้าออนไลน์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

วิกี้ ระบบโต้ตอบอัตโนมัติ

ภาณุพงศ์ พัฒนาคม และนันทภรณ์ ภุมรินทร์. (2563). วิกี้ ระบบโต้ตอบอัตโนมัติ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

คู่มือระบบบริหารจัดการหลังบ้านเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์

สิริวรรณ เสาสมภพ และอโนทัย เลาะไธสง. (2563). คู่มือระบบบริหารจัดการหลังบ้านเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

พัฒนาเว็บไซต์บริษัท พีเอ็นเอ ดิจิตอล จำกัด

เศรษฐพงศ์ ปานพิม และสุรเชษฐ มลิวัลย์. (2563). พัฒนาเว็บไซต์บริษัท พีเอ็นเอ ดิจิตอล จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การบริหารจัดการผู้พัฒนาระบบ

ปิยวัฒน์ ฉัตรวรสฤษดิ์. (2563). การบริหารจัดการผู้พัฒนาระบบ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

พัฒนาระบบการตรวจสอบเอกสาร

กชพร สุขมอญ และพรทิพย์ อ่อนประไพ. (2563). พัฒนาระบบการตรวจสอบเอกสาร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

แอปพลิเคชัน We Invited สังคมออนไลน์สำหรับคนรักกิจกรรม

พชระ กันทา และ นันทภรณ์ ภุมรินทร์. (2563). แอปพลิเคชัน We Invited สังคมออนไลน์สำหรับคนรักกิจกรรม. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบันทึกการขาย (กรณีศึกษา ร้านมหาชัยซุปเปอร์สโตร์)

อนนต์ ไชยกุล. (2563). ระบบบันทึกการขาย (กรณีศึกษา ร้านมหาชัยซุปเปอร์สโตร์). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ณฤทธิ์ จัตุรัสพันแสง และ นิธิศ ชวรัตน์เจริญกิจ. (2563). การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบันทึกข้อมูลการขาย บริษัท ซัน ไอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ณัฐริดา บัวคำ และ ณฎฐธรรม เปรมัษเฐียร. (2563). ระบบบันทึกข้อมูลการขาย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบันทึกข้อมูลคู่แข่ง

ณัฐวุฒิ ภัยสูญสิ้น และนราวิทย์ เลี้ยงอยู่. (2563). ระบบบันทึกข้อมูลคู่แข่ง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายไอที (กรณีศึกษา บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน))

พุทธิพงษ์ บุญชูวงศ์. (2563). ระบบบันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายไอที (กรณีศึกษา บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบันทึกการซ่อมบำรุงออนไลน์ หจก.เอ็น.ลิ้งค์ อินเตอร์เซอร์วิส

ณัฏฐินี นาคประเสริฐ. (2563). ระบบบันทึกการซ่อมบำรุงออนไลน์ หจก.เอ็น.ลิ้งค์ อินเตอร์เซอร์วิส. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.