Tags: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2560
ระบบบริหารจัดการโอนย้ายทรัพย์สิน

สิขรินทร์ เกตวงษา, กนกพล ชื่นอยู่, มโนธรรม พุ่มไม้ และ ธนดล ศรวารี. (2560). ระบบบริหารจัดการโอนย้ายทรัพย์สิน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเด็ก เรื่อง “เด็กหาย”

พิทยา เอื้อวงศ์อารีย์. (2560). สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเด็ก เรื่อง “เด็กหาย”. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

การประยุกต์ใช้ Windows Server 2016 เพื่อการบริหารจัดการผู้ใช้และเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายบนสภาพแวดล้อมเสมือน

นนทกร กลิ่นนิล, พัลลพ แจ้งเสม, พิพรชัย บุญมาก และ มนทิรา ฉัตรเงิน. (2560). การประยุกต์ใช้ Windows Server 2016 เพื่อการบริหารจัดการผู้ใช้และเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายบนสภาพแวดล้อมเสมือน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบคืน – ยืมอุปกรณ์สำนักงาน

จักรกฤช ดวงมารดา.(2560). ระบบคืน – ยืมอุปกรณ์สำนักงาน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบการสนับสนุนการจัดการฐานความรู้

ภากร คูหามุข, นนทวัฒน์ ฟองเขียว และ วัชรินทร์ ผิวบาง. (2560). ระบบการสนับสนุนการจัดการฐานความรู้. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.