การประยุกต์ใช้ Windows Server 2016 เพื่อการบริหารจัดการผู้ใช้และเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายบนสภาพแวดล้อมเสมือน

Last modified: February 6, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การประยุกต์ใช้ Windows Server 2016 เพื่อการบริหารจัดการผู้ใช้และเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายบนสภาพแวดล้อมเสมือน
Applying Windows Server 2016 Program for User and Computer Management on Virtual Environment
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายนนทกร กลิ่นนิล, นายพัลลพ แจ้งเสม, นายพิพรชัย บุญจีนมาก, นางสาวมนทิรา ฉัตรเงิน
Mr. Nonthakorn Klinnin 5705100042, Mr. Phanlop  jangsem 5805100005, Mr. Phiponchai Boonchenmark 5805100015, Miss. Montira Chatngern 5805100016
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อรรณพ กางกั้น
Mr. Unnop Kangkan
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
คณะ:
Faculty:
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

นนทกร กลิ่นนิล, พัลลพ แจ้งเสม, พิพรชัย บุญมาก และ มนทิรา ฉัตรเงิน. (2560). การประยุกต์ใช้ Windows Server 2016 เพื่อการบริหารจัดการผู้ใช้และเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายบนสภาพแวดล้อมเสมือน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท EP&IT Solution Co., Ltd  ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยได้เริ่มจากกิจการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ซึ่งได้เปิดเป็นธุรกิจในการจัดหาสินค้า และให้บริการโซลูชั่นด้าน Network Server Storage และระบบสารสนเทศ คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาของระบบการจัดการข้อมูลของบริษัท ในขณะที่อุปกรณ์ภายในระบบเครือข่ายเกิดความเสียหายหรือผิดปกติในขณะใช้งาน เนื่องจากบริษัทมีข้อมูลที่สำคัญ เช่น ข้อมูลการเงิน ข้อมูลพนักงาน เป็นต้น จึงได้ดำเนินการแก้ปัญหาโดยการนำ Hyper-V เพื่อจำลองระบบคอมพิวเตอร์เสมือนจริงมาใช้ในการแก้ปัญหาสามารถจัดการข้อมูลหรือจะเคลื่อนย้ายระบบปฏิบัติการจากเครื่องที่เสียหายไปทำงานที่เครื่องอื่นทันที ทำให้ระบบเครือข่ายพร้อมใช้งานตลอดเวลาและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำสำคัญ: ระบบเครือข่าย, คอมพิวเตอร์เสมือนจริง, พร้อมใช้งานตลอดเวลา


Abstract

EP & IT Solutions Co., Ltd. was established for Information Technology business, and  the company’s service starts with computer and network system and provides solutions in the areas of networks, servers, and storages. During the internship, the researchers found that there was a problem with the company’s data management system, when equipment inside the network was damaged or malfunctioning. The company stores important information, such as financial data and employee information. Therefore, the researchers decided to solve the problem by experimenting with Hyper-V in order to simulate the virtual computer system and to be able to handle data or move the operating system from a damaged machine to another machine immediately. By doing this, the networking will be available all the time and will be able to work more effectively.

Keywords:  Network System, Virtual Computer, High Availability.


การประยุกต์ใช้ Windows Server 2016 เพื่อการบริหารจัดการผู้ใช้และเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายบนสภาพแวดล้อมเสมือน / Applying Windows Server 2016 Program for User and Computer Management on Virtual Environment

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Information Technology, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 964
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print