Tags: Printing Engineering 2017
ออกแบบและสร้างเครื่องรีดกาวซองจดหมาย

กฤตย์ มิดดี้, ปัณณวัฒน์ อักษรศิริวิทยา และ ชลากร อรุณรัศมี. (2560). ออกแบบและสร้างเครื่องรีดกาวซองจดหมาย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

วิธีการฟื้นฟูสภาพเครื่องเข้าชุดแบบฟอร์มต่อเนื่อง

ธะนะวัฒน์ สีทา, พัชราวรรณ พีชาตะนันท์, กานต์ ว่องวิกย์การ, กรรณ์จิรา สงสายออ และ ธีรทัศน์ ฐิติรัฐพงศ์. (2560). วิธีการฟื้นฟูสภาพเครื่องเข้าชุดแบบฟอร์มต่อเนื่อง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การตรวจสอบค่าของสีที่พิมพ์ลงบนวัสดุพิมพ์ที่ต่างชนิดกัน

โครงการสหกิจศึกษานี้การตรวจสอบค่าของสีที่พิมพ์ลงบนวัสดุพิมพ์ที่ต่างชนิดกันสำหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับสี เครื่องพิมพ์ รุ่น GTO 52 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาในการปรับตั้งสีหน้าแท่นพิมพ์และลดปัญหาเรื่องกระดาษยืด

การแก้ไขปรับปรุง เครื่องตัดต่อกระดาษอัตโนมัติ ยี่ห้อ Megtec รุ่น D500

ศราวุธ สีทาบุญ และ เกล้า วัฒนวิกย์กรรม์. (2560). การแก้ไขปรับปรุง เครื่องตัดต่อกระดาษอัตโนมัติ ยี่ห้อ Megtec รุ่น D500. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบและพัฒนาเครื่องพิมพ์กล่องลูกฟูกด้วยการพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท

สิทธิชัย ทางสวาย, อานนท์ สุวรรณศร และ ปรัชญา ไชยพิมพ์. (2560). การออกแบบและพัฒนาเครื่องพิมพ์กล่องลูกฟูกด้วยการพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.