การออกแบบและพัฒนาเครื่องพิมพ์กล่องลูกฟูกด้วยการพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท

Last modified: August 28, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกแบบและพัฒนาเครื่องพิมพ์กล่องลูกฟูกด้วยการพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท
Design and Development of Corrugated Printing Machines with Inkjet Printing
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสิทธิชัย ทางสวาย, นายอานนท์ สุวรรณศร และ นายปรัชญา ไชยพิมพ์
Mr.Sittichai  Tangsavai, Mr.Anon  Suwansorn, Mr.Prachya  Chaipim
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สามารถ ใจซื่อ
Mr.Samart  Jaisue
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมการพิมพ์
Printing Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง/citation

สิทธิชัย ทางสวาย, อานนท์ สุวรรณศร และ ปรัชญา ไชยพิมพ์. (2560). การออกแบบและพัฒนาเครื่องพิมพ์กล่องลูกฟูกด้วยการพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจนี้นำเสนอโครงงานการออกแบบและพัฒนาเครื่องพิมพ์กล่องลูกฟูกด้วยการพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนการทำงานของบริษัท โดยคณะผู้จัดทำจึงมีการจัดทำเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ทที่สามารถพิมพ์ลงบนกล่องได้อัตโนมัติ จากเดิมทางบริษัทต้องทำการพิมพ์ฉลากบอกข้อมูลลงบนกระดาษหรือสติ๊กเกอร์ และต้องใช้พนักงานทำการติดฉลากบอกข้อมูลสินค้าลงบนกล่องบรรจุสินค้า ซึ่งเป็นสาเหตุให้ทาง บริษัทฯ เสียโอกาสการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน ซึ่งทางบริษัทฯ ต้องเสียเวลาในการติดฉลากบอกข้อมูลสินค้าด้วยมือทำให้เกิดความผิดพลาดและเกิดขยะที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ทางคณะผู้จัดทำจึงทำการทอลองเครื่องพิมพ์กล่องด้วยระบบอิงค์เจ็ทขึ้น และกล่องที่นำมาทำการพิมพ์ที่ความหนา 4 มิลลิเมตรและ7 มิลลิเมตร ไม่สามารถผ่านช่องลำเลียงได้ เนื่องจากช่องลำเลียงต้องทำการปรับตั้งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตามกล่องที่มีความหนาต่างกันมาทำการพิมพ์ และตำแหน่งของหัวพิมพ์ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ ดังนั้นจึงต้องทำการปรับตั้งระยะความสูงต่ำของหัวพิมพ์ใหม่ ทำให้สามารถพิมพ์งานตรงตามตำแหน่งที่ต้องการได้

คำสำคัญ : เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท, กล่องลูกฟูก, บรรจุภัณฑ์


Abstract

This cooperative education project presents the design and development of corrugated carton printers with ink jet printing systems. The objective was to reduce the working process of the company. Previously, the company needed to print label information on paper or stickers and require employees to attach the labeling information on the product packaging. In these cases, the company has to lose the opportunity of increasing the efficiency of the operation. So the Co-operative education students tried to print the box with the ink jet printer, it was found that the box was printed at a thickness of 4 mm and 7 mm, and it can be transported through the channel. The conveyor must be adjusted every time and the position of the print head was not in the desired position, the printing needed to change the thickness of each print in order to print the box in the right position.

Keywords: Ink jet Printer, Corrugated Paper Box, Packaging.


  การออกแบบและพัฒนาเครื่องพิมพ์กล่องลูกฟูกด้วยการพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท / Design and Development of Corrugated Printing Machines with Inkjet Printing

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 403
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code