วิธีการฟื้นฟูสภาพเครื่องเข้าชุดแบบฟอร์มต่อเนื่อง

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
วิธีการฟื้นฟูสภาพเครื่องเข้าชุดแบบฟอร์มต่อเนื่อง
A methodology of retrofitting for business form collecting machine
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธะนะวัฒน์ สีทา, นางสาวพัชราวรรณ พีชาตะนันท์, นายกานต์ ว่องวิกย์การ, นางสาวกรรณ์จิรา สงสายออ, นายธีรทัศน์ ฐิติรัฐพงศ์
Mr.Thanaway Seeta, Ms.Padcharawan Peechatanan, Mr.Kan Vongvigkan, Ms.Kanjira Songsai-or and  Mr.Theeratat Thitiratthaphong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อนันต์ เขมพาณิชย์กุล
Mr.Anan Kempanichkul
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมการพิมพ์
Printing Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ธะนะวัฒน์ สีทา, พัชราวรรณ พีชาตะนันท์, กานต์ ว่องวิกย์การ, กรรณ์จิรา สงสายออ และ ธีรทัศน์ ฐิติรัฐพงศ์. (2560). วิธีการฟื้นฟูสภาพเครื่องเข้าชุดแบบฟอร์มต่อเนื่อง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

โครงงานนี้เป็นโครงงานเกี่ยวกับวิธีการฟื้นฟูสภาพเครื่องเข้าชุดแบบฟอร์มต่อเนื่อง ของบริษัท รอยัลเปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด เพื่อฟื้นฟูสภาพเครื่องเข้าชุดแบบฟอร์มต่อเนื่องให้สามารถกลับใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเครื่องเข้าชุดเครื่องนี้ไม่สามารถใช้งานได้ จากการที่ผู้จัดทำได้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาผู้จัดทำจึงขอความเห็นจากที่ปรึกษาเรื่องวิธีการฟื้นฟูสภาพเครื่องเข้าชุดแบบฟอร์มต่อเนื่อง เนื่องจากเครื่องเข้าชุดแบบฟอร์มต่อเนื่อง มีประโยชน์ต่อแผนกหลังการพิมพ์ หากเครื่องจักรสามารถวิ่งงานได้ จะสามารถช่วยวิ่งระบายงานภายในแผนก ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า  และเป็นการลดต้นทุนในการซื้อเครื่องจักรซึ่งมีมูลค่ามากกว่าหนึ่งแสนบาท

คำสำคัญ: เครื่องเข้าชุดแบบฟอร์มต่อเนื่อง, การฟื้นฟู


Abstract

This co-operative report investigates how to restore a Business Form Collator machine owned by Royal Paper Forms Co., Ltd. Collator machine plays a major role in post-printing process in business form printing. Working efficiently could mean profit or lost for the business. Co- operative education students consulted with the consultant and making a decision to restore one collator machine, as the machine is presently in poor condition and no longer works efficiently. By bringing the machine’s conditions back to its working standard, the Royal Paper Forms Co., Ltd.can increase production capacity, and save hundreds of thousands of investment budget.

Keyword: Business Form Collator, Restore.


วิธีการฟื้นฟูสภาพเครื่องเข้าชุดแบบฟอร์มต่อเนื่อง / A methodology of retrofitting for business form collecting machine

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 102
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code